Una ge­gant per a l’am­fi­trió

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

Fran­ça va or­ga­nit­zar el Mun­di­al mas­cu­lí el 1998 i els Zi­da­ne, Henry, Vi­ei­ra, Desc­hamps, Blanc i Thu­ram es van pro­cla­mar cam­pi­ons per pri­me­ra ve­ga­da (el 2018 va ar­ri­bar la se­go­na). Ara la se­lec­ció fe­me­ni­na vol que fer d’am­fi­tri­o­na li por­ti la ma­tei­xa sort. I per ai­xò s’afer­ra al bloc de l’Olym­pi­que de Lió, que ha gua­nyat les úl­ti­mes qua­tre Cham­pi­ons. Per so­bre de to­tes les fut­bo­lis­tes fran­ce­ses apa­reix la de­fen­sa Wen­die Re­nard. Fi­gu­ra in­con­fu­si­ble per la se­va en­ver­ga­du­ra (1,87 me­tres), la cen­tral és una de les ju­ga­do­res més do­mi­nants del mo­ment per­què és pràc­ti­ca­ment in­fran­que­ja­ble per dalt i per baix, amb unes ca­mes qui­lo­mè­tri­ques. Re­nard, pe­rò, ori­gi­nà­ria de Mar­ti­ni­ca, no no­més de­fen­sa, tam­bé ata­ca, so­bre­tot a pi­lo­ta pa­ra­da grà­ci­es al seu po­der ae­ri. Els 12 gols que ha fet aques­ta tem­po­ra­da amb el Lió ho di­uen tot. És una re­fe­rèn­cia to­tal a qui fal­ta con­sa­grar-se. Per ai­xò res mi­llor que fer-ho a ca­sa. La ba­se de Fran­ça és el cam­pió d’Eu­ro­pa, una se­lec­ció mun­di­al, pe­rò el com­bi­nat na­ci­o­nal ne­ces­si­ta da­van­te­res i ha con­vo­cat les ti­tu­lars del PSG (Di­a­ni), Mont­pe­ller (Gau­vin) i Bor­deus (As­seyi). El pa­per de l’am­fi­trió de­pen­drà de com es com­pe­ne­trin to­tes tres amb el grup de l’Olym­pi­que de Lió.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.