Ma­roz­san i qua­tre bi­be­rons

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

Dis­set, di­vuit, di­nou i vint-i-un. Qui­na edat és la ide­al per ju­gar a fut­bol? I per in­ten­tar gua­nyar un Mun­di­al? Ale­ma­nya sem­bla dis­po­sa­da a tren­car tots els mot­llos a Fran­ça amb una lle­va del bi­be­ró que im­pres­si­o­na. Amb 27 anys, Dz­se­ni­fer Ma­roz­san és el pre­sent, la lí­der que va por­tar la Mannsc­haft a gua­nyar l’or als Jocs de Rio. La mig­cam­pis­ta, que tam­bé va de­bu­tar a la Bun­des­li­ga als 15, en­car­na el fut­bol com­pe­ti­tiu i mo­dern que sem­pre agra­da a Ale­ma­nya. Mar­ti­na Voss-Teck­len­burg, pe­rò, ex­ju­ga­do­ra que va gua­nyar qua­tre Eu­ro­co­pes i ac­tu­al se­lec­ci­o­na­do­ra, sap de­tec­tar el ta­lent pre­ma­tur i no té por de po­sar-lo so­bre el camp. No­més ai­xí s’en­tén que ha­gi cri­dat la pa­re­lla de l’Es­sen (Le­na Ober­dorf i Lea Schü­ller) i la du­pla de da­van­te­res del Fri­burg (Kla­ra Bühl i Giu­lia Gwin). Tan cert és que s’ho han gua­nyat als seus equips com que cal atre­vir-se a do­nar­los mi­nuts. Ober­dorf té 17 anys pe­rò ja ha mar­cat nou gols sent mig­cam­pis­ta, i la se­va com­pa­nya Schü­ller, de 21, va ser la ter­ce­ra mà­xi­ma re­a­lit­za­do­ra, amb 14. Per la se­va part, Bühl (nas­cu­da el 2000) i Gwin (el 1999) van es­tar a punt de gua­nyar la Co­pa. La lle­va del

bi­be­ró tru­ca a la por­ta del Mun­di­al.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.