Fa­vo­ri­tes

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

La se­lec­ció dels Es­tats Units, vi­gent cam­pi­o­na des­prés de ba­tre el Ja­pó a la fi­nal de Ca­na­dà el 2015, pre­tén re­va­li­dar el tí­tol des­prés de re­no­var la se­va plan­ti­lla. Fran­ça, el Bra­sil, An­gla­ter­ra i Ale­ma­nya pro­va­ran d’im­pe­dir-l’hi

FRANCK FIFE / AFP

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.