Amb un ull a Tò­quio

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

A l’equip na­ci­o­nal del Ja­pó se’l co­neix com les Na­des­hiko, una pa­rau­la que re­pre­sen­ta l’ide­al de do­na al pa­ís ni­pó. La fe­bre es va des­fer­mar qu­an el 2011 es van pro­cla­mar cam­pi­o­nes del món a Ale­ma­nya (als pe­nals). Fa qua­tre anys van re­pe­tir fi­nal con­tra els Es­tats Units, pe­rò van su­cum­bir clara­ment (5-2). El Ja­pó vol re­ven­ja i la bus­ca­rà amb un equip que pen­sa molt en els Jocs Olím­pics d’aquí 13 me­sos a Tò­quio. El com­bi­nat ni­pó és el més jo­ve del tor­neig. La mit­ja­na d’edat és de 23 anys. L’en­tre­na­do­ra, la pri­me­ra do­na que di­ri­geix la se­lec­ció, no ha dub­tat a re­cór­rer al grup que es va im­po­sar l’es­tiu pas­sat al Mun­di­al sub-20 a Es­pa­nya. Se­gur que Pa­tri Gui­jar­ro re­cor­da­rà a la per­fec­ció les de­fen­ses Mi­na­mi i Miya­gawa, la mig­cam­pis­ta En­do i la da­van­te­ra Taka­ra­da, que va mar­car un dels tres gols del Ja­pó a la fi­nal. Tam­bé ha­via de ser-hi Ueki, pe­rò fi­nal­ment va cau­re de la llis­ta. Per ca­pi­ta­ne­jar-les to­tes hi ha Ku­ma­gai, de l’Olym­pi­que de Lió, que té una ju­ga­do­ra en ca­da fa­vo­ri­ta. El pro­ble­ma per a les ja­po­ne­ses és que han que­dat en­qua­dra­des al grup amb An­gla­ter­ra i tin­dran un gran par­tit de bon co­men­ça­ment (19 de juny a Ni­ça), pe­rò ja han de­mos­trat de què són capa­ces. I no una, si­nó unes quan­tes ve­ga­des.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.