El bron­ze és poc per a Bron­ze

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

An­gla­ter­ra té una de les mi­llors lli­gues, no en­ca­ra a l’al­tu­ra de la Pre­mi­er Le­a­gue mas­cu­li­na, i vol mi­llo­rar la se­va par­ti­ci­pa­ció res­pec­te al tor­neig del Ca­na­dà el 2015. Lla­vors les

li­o­nes­ses van que­dar en ter­cer lloc, des­prés de fer fo­ra No­ru­e­ga i el Ca­na­dà i cau­re a les se­mi­fi­nals da­vant el Ja­pó. Ai­xò és poc per a Lucy Bron­ze, la con­si­de­ra­da mi­llor la­te­ral dret del món des que ju­ga a l’Olym­pi­que de Lió. Po­tent i ex­plo­si­va, di­fí­cil de su­perar en de­fen­sa i amb fa­ci­li­tat per in­cor­po­rar-se a l’atac, Bron­ze és una cor­re­ca­mins per la ban­da capaç de fer gi­rar el joc al seu vol­tant. Pe­rò no es­tà so­la en una se­lec­ció emer­gent. A la ban­que­ta hi ha Phil Ne­vi­lle, que al seu dia va ser se­gon tèc­nic de Nu­no i del seu ger­mà Gary al Va­lèn­cia, i que ha acon­se­guit que el pa­ís dels in­ven­tors s’ani­mi i s’il·lu­si­o­ni amb el seu equip fe­me­ní, in­clo­ent-hi el duc de Cam­brid­ge. Ne­vi­lle fa ser­vir un 4-3-3 en què la pe­ti­ta Fran­ces­ca Kirby, es­tre­lla del Chel­sea que va ser se­mi­fi­na­lis­ta de la Cham­pi­ons, és la que mou els fils a la sa­la de mà­qui­nes. A dalt el tèc­nic bus­ca mo­bi­li­tat amb les tres da­van­te­res: la blau­gra­na Toni Dug­gan, la gun­ner Me­ad i la ve­te­ra­na Jo­die Tay­lor, que ju­ga amb Ce­lia Jiménez al Se­att­le Reign als Es­tats Units.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.