Sem­pre Mar­ta i For­mi­ga

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

Dir Bra­sil és si­nò­nim i tra­di­ció de fut­bol i Mar­ta i For­mi­ga són les més clàs­si­ques de la ca­na­rin­ha. Elles són l’or­dre i el pro­grés de la se­lec­ció fe­me­ni­na. La mí­ti­ca da­van­te­ra i la ve­te­ra­na mig­cam­pis­ta no fa­llen mai i sem­pre s’hi pot comp­tar. So­bre­tot amb Mi­rail­des Ma­ci­el Mo­ta, més cone­gu­da com a For­mi­ga, que al març va bu­far 41 es­pel­mes i que as­pi­ra a ju­gar el seu se­tè Mun­di­al con­se­cu­tiu. Va de­bu­tar en el tor­neig de Su­è­cia’95, en què es va en­fron­tar a les lle­gen­dà­ri­es Bri­git Prinz i Ake­mi No­da, i con­ti­nua do­nant guerra. Sen­se anar gai­re lluny, aques­ta tem­po­ra­da al PSG ha ju­gat 19 par­tits (17 com a ti­tu­lar). Tot i ai­xò, no va acon­se­guir mai fer tant so­roll com Mar­ta, sis ve­ga­des es­co­lli­da mi­llor ju­ga­do­ra del món. Al­gú la va ano­me­nar

Pe­lé en do­na. Ja té 33 anys, pe­rò, i di­fí­cil­ment gua­nya­rà tres Mun­di­als com Ed­son Aran­tes. Tot i ai­xò, la da­van­te­ra no es vol re­ti­rar sen­se un. Ara ju­ga a l’Or­lan­do Pri­de dels Es­tats Units i li con­ti­nua que­dant qua­li­tat per do­nar i per ven­dre. Dels seus es­clats se n’han d’apro­fi­tar du­es cone­gu­des de la Lli­ga Iber­dro­la: la bar­ce­lo­nis­ta An­dre­sa Al­ves i la ma­ta­las­se­ra Lud­mi­la. El pri­mer que ha de fer l’equip de Vadão, pe­rò, és re­tro­bar-se amb la vic­tò­ria, ja que no gu­a­nya des del ju­li­ol del 2018.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.