El Mun­di­al, en xi­fres

Les ma­jo­ria de les ju­ga­do­res se­lec­ci­o­na­des juguen a les lli­gues dels Es­tats Units, Es­pa­nya, Fran­ça i An­gla­ter­ra

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS - Lau­ra Ara­gó

4 mi­li­ons d’eu­ros per a la se­lec­ció gua­nya­do­ra del tor­neig El pre­si­dent de la FIFA, Gi­an­ni In­fan­ti­no, va afir­mar que aug­men­ta­ria la bos­sa del pre­mi per a la Co­pa, el do­ble que l’edi­ció an­te­ri­or. Al Mun­di­al mas­cu­lí del 2018, la se­lec­ció gua­nya­do­ra es va re­par­tir 38 mi­li­ons de dò­lars.

1.000 mi­li­ons de te­le­es­pec­ta­dors L’or­ga­nit­za­ció es­pe­ra que l’es­de­ve­ni­ment se se­guei­xi per te­le­vi­sió a 135 pa­ï­sos, a més de l’afi­ció que es des­pla­ci als di­fe­rents es­ta­dis per veu­re els par­tits en di­rec­te.

10,24 mi­li­ons d’eu­ros en pre­pa­ra­tius Les fe­de­ra­ci­ons dels pa­ï­sos s’han gas­tat, en con­junt, aques­ta su­ma de di­ners per a l’or­ga­nit­za­ció i la pre­pa­ra­ció fí­si­ca dels seus equips. A més, han com­pen­sat els clubs amb 9,6 mi­li­ons per la ces­sió de les se­ves ju­ga­do­res. 13% de les se­lec­ci­o­na­des juguen a la lli­ga nord-ame­ri­ca­na De les més de 550 fut­bo­lis­tes, 72 són d’equips que com­pe­tei­xen als Es­tats Units. Les al­tres lli­gues que apor­ten més ju­ga­do­res són l’es­pa­nyo­la i la fran­ce­sa amb 51 ju­ga­do­res ca­da una. Ben a prop hi ha l’an­gle­sa que té 50 fut­bo­lis­tes con­vo­ca­des.

15 ju­ga­do­res del FC Bar­ce­lo­na El Bar­ça és l’equip amb més re­pre­sen­ta­ció al Mun­di­al de Fran­ça 2019 se­guit pel Lió, amb 14, i el Chel­sea i el Manc­hes­ter, que em­pa­ten amb 12. A més, hi ha un to­tal d’11 ju­ga­do­res que a ho­res d’ara no es­tan ins­cri­tes a cap club.

1,45 gols per par­tit ju­gat La ja­mai­ca­na Kha­di­ja Bunny Shaw és la fut­bo­lis­ta que té una mit­ja­na més ele­va­da de gols per par­tit. La se­gueix la bra­si­le­ra Mar­ta Vi­ei­ra da Silva amb 0,81 gols per par­tit i l’ho­lan­de­sa Vi­vi­an­ne Mi­e­de­ma amb 0,77.

3 ve­ga­des s’ha pro­cla­mat cam­pió el con­junt dels Es­tats Units Des que es va es­tre­nar el Mun­di­al fe­me­ní el 1991, la se­lec­ció dels Es­tats Units és la que més ve­ga­des ha acon­se­guit gua­nyar el tor­neig: ho va fer a la pri­me­ra edi­ció, el 1999 i el 2015. La se­lec­ció ale­ma­nya és la se­go­na amb més tro­feus des­prés de gua­nyar els del 2003 i 2007. L’edi­ció del 1995 la van gua­nyar les no­ru­e­gues i la del 2011, les ja­po­ne­ses.

26 anys d’edat mit­ja­na La mit­ja­na d’edat de to­tes les se­lec­ci­o­na­des del Mun­di­al és de 26 anys i mig. L’es­por­tis­ta més jo­ve d’aquest cam­pi­o­nat és la da­van­te­ra Mary Fow­ler, que amb tot just 16 anys s’ha con­ver­tit en una au­tèn­ti­ca pro­me­sa de la se­lec­ció aus­tra­li­a­na. 150 ju­ga­do­res no ha­vi­en nas­cut qu­an la més ve­te­ra­na va de­bu­tar Qu­an la bra­si­le­ra For­mi­ga, de 41 anys, va ju­gar per pri­me­ra ve­ga­da un Mun­di­al, el del 1995, al­menys 150 de les con­vo­ca­des per a aques­ta edi­ció en­ca­ra no ha­vi­en nas­cut. 59.186 afi­ci­o­nats po­dran veu­re la fi­nal en di­rec­te És la capa­ci­tat que té l’es­ta­di de Lió, lloc on se ce­le­bra­rà la fi­nal del tor­neig. El re­cin­te té més capa­ci­tat que el BC Pla­ce de Van­cou­ver, on 54.500 per­so­nes van po­der se­guir el desen­llaç del Mun­di­al del 2015.

1,67 al­ça­da mit­ja­na Gai­re­bé 40 cen­tí­me­tres se­pa­ren l’al­ça­da de la ju­ga­do­ra més al­ta, Wen­die Re­nard, d’1,87 me­tres, i la més bai­xa, Ja­vi­e­ra Grez, d’1,48.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.