Djoko­vic es co­la a la fes­ta

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

En la ba­ra­lla en­tre l’ho­me mar­ca, Fe­de­rer, i el gla­di­a­dor, Na­dal, un ter­cer nom de­ma­na pas. En aquest sin­gu­lar mi­cro­cos­mos, No­vak Djoko­vic (32) se­ria l’amic que ve a es­guer­rar la fes­ta. El gra­ci­ós que apa­ga la mú­si­ca i treu la gui­tar­ra. S’aca­ba la fes­ta, ar­ri­ba No­le. Ara el gra­ci­ós imi­ta l’am­fi­trió. S’ai­xe­ca el coll de la ca­mi­sa, aga­fa el co­man­da­ment de la te­le­vi­sió i fa veu­re que can­ta. Des­prés aga­fa una pi­lo­ta de fut­bol i l’es­tam­pa con­tra un vi­dre. I des­prés ai­xe­ca els bra­ços: –Fe­de­rer i Na­dal? I jo què? Fe­de­rer, des dels seus vint Grand Slams, i Na­dal, amb 17, mi­ren cap en­re­re i sen­ten la pres­sió. Ve fort. Djoko­vic en su­ma quin­ze i pu­jant. Qui l’atu­ra­rà a Pa­rís? No se­rà fà­cil! Ahir Djoko­vic va atro­pe­llar Sasc­ha Zve­rev (22), l’as­tre que no ar­ren­ca per­què té el pa­re malalt, ha tren­cat amb la nò­via i s’ha ba­ra­llat amb el mà­na­ger. El re­sul­tat va ser do­lo­rós per a Zve­rev, que amb prou fei­nes va es­gar­ra­par Djoko­vic (7-5 i un do­ble 6-2). Djoko­vic es­pe­ra Thi­em, que va gua­nyar Khat­xà­nov. En do­nes, la sor­pre­nent Aman­da Ani­si­mo­va, de 17 anys, i Ash­leigh Barty es ju­ga­ran un lloc pel tí­tol. A l’al­tra se­mi­fi­nal, Kon­ta-Von­drou­sová.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.