Una jo­gui­na tren­ca­da

Ney­mar, in­ves­ti­gat per vi­o­la­ció, es le­si­o­na i no po­drà ju­gar la Co­pa Amè­ri­ca

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS - AN­TO­NI LÓ­PEZ TOVAR

La Co­pa Amè­ri­ca, que sem­bla­va que ha­via de ser un bàl­sam per a la tem­po­ra­da frus­trant de Ney­mar a Pa­rís, s’ha con­ver­tit en un al­tre mal­son. El da­van­ter es va le­si­o­nar di­jous a la ma­ti­na­da en un amis­tós con­tra Qa­tar i la Con­fe­de­ra­ció Bra­si­le­ra es va apres­sar a des­con­vo­car-lo jus­ti­fi­cant la de­ci­sió per la “gra­ve­tat de la le­sió” i per­què “no hi ha prou temps per re­cu­pe­rar-lo”. Se­gons l’in­for­me ofi­ci­al, té un tren­ca­ment de lli­ga­ments del tur­mell dret. Es com­pleix el pro­nòs­tic del vi­ce­pre­si­dent de la CBF, Fran­cis­co No­ve­let­to: Ney­mar no par­ti­ci­pa­rà al tor­neig que co­men­ça­rà di­ven­dres amb un Bra­sil-Bo­lí­via.

“Si he d’apos­tar i tinc deu fit­xes, jo apos­to que no ju­ga­rà la Co­pa Amè­ri­ca i de­ma­na­rà un per­mís. No es­tà en con­di­ci­ons psi­co­lò­gi­ques per dis­pu­tar una Co­pa Amè­ri­ca i en­fron­tar-se a un ba­ta­lló de pe­rio

dis­tes”, va aven­tu­rar No­ve­let­to el dia abans de la le­sió. Envoltat d’es­càn­dols i am­pli­ant la se­va col·lec­ció de con­duc­tes re­pro­va­bles, Ney­mar s’ha­via con­ver­tit en un des­torb per a la ver­de-ama­re­la, una no­ta dis­cor­dant de ren­di­ment ig­not dins del ter­reny de joc i un vol­cà des­con­tro­lat fo­ra.

A con­se­qüèn­cia de pro­ble­mes als ad­duc­tors i d’una le­sió al cin­què me­ta­tar­sià Ney­mar amb prou fei­nes ha to­ta­lit­zat 28 par­tits amb el PSG l’úl­tim curs. La se­va pri­me­ra ti­tu­la­ri­tat des­prés de re­a­pa­rèi­xer va ser a la fi­nal de la Co­pa de Fran­ça. El seu equip va per­dre a la tan­da de pe­nals con­tra pro­nòs­tic i el bra­si­ler va des­car­re­gar la frus­tra­ció agre­dint un afi­ci­o­nat que el va in­cre­par. Tres par­tits de sus­pen­sió li va cos­tar aquest epi­so­di, a més d’una for­ta ero­sió d’una imat­ge que ja es­ta­va ben de­te­ri­o­ra­da.

La in­co­mo­di­tat de Ney­mar a Pa­rís des­prés de dos exer­ci­cis al PSG és un se­cret de do­mi­ni pú­blic. En aquest sen­tit, la se­lec­ció era una vàl­vu­la d’es­ca­pa­ment, una opor­tu­ni­tat per tor­nar a sen­tir-se ido­la­trat. Pe­rò el pri­mer dia de la con­cen­tra­ció a Granja Co­mary, Ti­te el va fer bai­xar dels nú­vols amb un avís molt ex­plí­cit: el se­lec­ci­o­na­dor va des­pos­seir de la ca­pi­ta­nia Ney­mar i va con­ce­dir el bra­ça­let al ve­te­rà Dani Al­ves. Des­prés de dos di­es sen­se exer­ci­tar-se amb el grup per unes mo­lès­ti­es, a la ter­ce­ra jor­na­da l’en­tre­na­ment de Ney­mar va me­ra­ve­llar els tèc­nics. L’en­de­mà, 1 de juny, Na­ji­la Trin­da­de pre­sen­ta­va una de­nún­cia per vi­o­la­ció con­tra el ju­ga­dor a una co­mis­sa­ria de São Pau­lo. Di­ver­ses uni­tats po­li­ci­als l’han vi­si­tat per aques­ta raó a Granja Co­mary i, una ho­ra abans de l’amis­tós con­tra Qa­tar, Trin­da­de va apa­rèi­xer en­tre­vis­ta­da a la te­le­vi­sió en ho­ra­ri de mà­xi­ma au­di­èn­cia. Al mi­nut 17 de par­tit, es va le­si­o­nar en una ju­ga­da al mig del camp.

La des­grà­cia i la po­lè­mi­ca em­pai­ten Ney­mar, la ico­na que a Bar­ce­lo­na gua­nya­va més en con­cep­te de pa­tro­ci­nis que no pas de sa­la­ri. Ja nin­gú no li riu les grà­ci­es, ni ell no es postu­la com a suc­ces­sor de Mes­si. Mas­ter­card ha anun­ci­at la re­ti­ra­da de les se­ves cam­pa­nyes amb Ney­mar, Nike s’ha de­cla­rat “pro­fun­da­ment pre­o­cu­pa­da” per la imat­ge del ju­ga­dor i Red Bull i Gi­llet­te no ama­guen la se­va in­co­mo­di­tat. Im­mers en una es­pi­ral au­to­des­truc­ti­va, al bra­si­ler se li tan­quen por­tes de fu­tur. Se­rà capaç de re­pren­dre una car­re­ra de­cent? El Bra­sil va plo­rar qu­an un cop de ge­noll de Zúñi­ga (Co­lòm­bia) va apar­tar el da­van­ter del Mun­di­al 2014. Ara no s’han ves­sat gai­res llà­gri­mes per ell, tot i re­bre la vi­si­ta del pre­si­dent Bol­so­na­ro a l’hos­pi­tal.

Mas­ter­card re­ti­ra una cam­pa­nya amb el ju­ga­dor, i al­tres pa­tro­ci­na­dors ex­pres­sen pre­o­cu­pa­ció

ALEXANDRE SCHNEIDER / GETTY

Ney­mar, amb una bos­sa de gel al peu, es re­ti­ra le­si­o­nat de l’amis­tós en­tre el Bra­sil i Qa­tar que es va ju­gar a Bra­sí­lia

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.