Ho­lan­da venç An­gla­ter­ra i ju­ga­rà la fi­nal con­tra Por­tu­gal

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS - CAR­LOS NOVO

Ho­lan­da es va im­po­sar a An­gla­ter­ra a la pròr­ro­ga (3-1) i es va clas­si­fi­car per a la fi­nal de la pri­me­ra Lli­ga de les Na­ci­ons, que es ju­ga­rà diu­men­ge en­tre els oran­je i l’am­fi­trió, Por­tu­gal, que di­me­cres va der­ro­tar Su­ïs­sa (3-1) a l’al­tra se­mi­fi­nal. El par­tit d’ahir al ves­pre va es­tar mar­cat pels in­ci­dents que van pro­ta­go­nit­zar a la tar­da a Por­to els ho­o­li­gans an­gle­sos. Por­to és a 55 qui­lò­me­tres de Gui­marães, la ciu­tat on es va ju­gar el par­tit.

Ho­lan­da es va pre­sen­tar amb la se­va re­no­va­da se­lec­ció que di­ri­geix Ko­e­man, amb mig equip de l’Ajax, en­tre ells el ja blau­gra­na Frenkie De Jong, la pa­re­lla de cen­trals Van Dijk i De Ligt i Ci­lle­sen so­ta el pals. Al da­vant, South­ga­te no es va atre­vir a po­sar d’ini­ci Harry Ka­ne, com sí que va fer Poc­het­ti­no a la re­cent fi­nal de la Cham­pi­ons al Me­tro­po­li­ta­no.

El du­el va ser un es­ti­ra-i-ar­ron­sa cons­tant. An­gla­ter­ra es va avan­çar de pe­nal co­mès per De Ligt a Rash­ford cap a la mit­ja ho­ra. Rash­ford no va per­do­nar i el jo­ve cen­tral i ca­pi­tà de l’Ajax va po­der com­pen­sar el seu er­ror em­pa­tant de cap al 72. Els úl­tims mi­nuts van ser de gran emo­ció. Lin­gard va mar­car al mi­nut 82, pe­rò el VAR va anul·lar el gol. La pròr­ro­ga va ser un re­guit­zell d’oca­si­ons. Un au­to­gol de l’an­glès Walker al 96 va sig­ni­fi­car el 2-1. I ja al 114 Pro­mes va mar­car el de­fi­ni­tiu 3-1.

MI­GUEL RIOPA / AFP

L’ho­lan­dès Frenkie de Jong

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.