Es­pa­nya con­tra les illes Fè­roe amb ges­pa ar­ti­fi­ci­al

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

Es­pa­nya re­prèn el seu ca­mí cap a l’Eu­ro­co­pa del 2020 amb un par­tit (20.45 h, La 1) en un camp de ges­pa ar­ti­fi­ci­al de Torsv­han con­tra les illes Fè­roe, el cu­er del grup. Ro­bert Mo­re­no di­ri­gi­rà la ro­ja, per­què Luis En­ri­que con­ti­nua sen­se ser-hi per ra­ons per­so­nals. En vis­ta dels en­tre­na­ments fets a Las Ro­zas, l’on­ze de l’equip es­pa­nyol es­ta­ria in­te­grat per De Gea, Car­va­jal, Íñi­go Mar­tí­nez, Ra­mos, Alba, Bus­quets, Is­co, Pa­re­jo, Asen­sio, Ro­dri­go i Mo­ra­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.