Un vi­ce­pre­si­dent de la FIFA, in­ter­ro­gat

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

La FIFA va con­fir­mar ahir que ha sol·li­ci­tat a les au­to­ri­tats fran­ce­ses qual­se­vol in­for­ma­ció que pu­gui ser re­lle­vant per a la in­ves­ti­ga­ció que la se­va Co­mis­sió Èti­ca du a ter­me so­bre el pre­si­dent de la Con­fe­de­ra­ció Afri­ca­na (CAF) i vi­ce­pre­si­dent de la FIFA, Ahmad Ahmad, des­prés de la de­cla­ra­ció que ha pres­tat da­vant d’aques­tes au­to­ri­tats. Ahmad es­tà sent in­ves­ti­gat per la ma­tei­xa FIFA des del 2017 per la co­mis­sió de pos­si­bles ir­re­gu­la­ri­tats.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.