El City re­cor­re al TAS pel joc net fi­nan­cer

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

El Manc­hes­ter City s’ha an­ti­ci­pat a una pos­si­ble san­ció i ha pre­sen­tat da­vant el Tri­bu­nal d’Ar­bi­trat­ge de l’Es­port (TAS) un re­curs con­tra la UEFA, que ha tan­cat una in­ves­ti­ga­ció al club an­glès per un pos­si­ble in­com­pli­ment de les nor­mes del joc net fi­nan­cer. El cam­pió de la Pre­mi­er, que va ser san­ci­o­nat per aquest mo­tiu l’any 2014, con­si­de­ra que l’acu­sa­ció de la UEFA és to­tal­ment fal­sa i for­ma part d’un pro­cés “to­tal­ment in­sa­tis­fac­to­ri, res­trin­git i hos­til”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.