Ja hi ha acord en­tre el Ma­drid i el Chel­sea per Eden Ha­zard

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS - CAR­LOS NOVO

El Ma­drid i el Chel­sea van ar­ri­bar ahir a un acord de­fi­ni­tiu per al tras­pàs d’Eden Ha­zard per 100 mi­li­ons d’eu­ros. El ju­ga­dor aca­ba­va con­trac­te amb el club an­glès el juny del 2020 i des de fe­ia anys vo­lia fit­xar pels blancs. L’anun­ci ofi­ci­al se­rà les prò­xi­mes ho­res i la in­ten­ció del Ma­drid és que el ju­ga­dor si­gui pre­sen­tat al Ber­na­beu la set­ma­na en­trant. Ha­zard és la se­go­na in­cor­po­ra­ció del pla re­no­va’t de Zi­da­ne, que ja té a la se­va dis­po­si­ció Lu­ca Jo­vic, el da­van­ter cen­tre ser­bi de 21 anys de l’Ein­tracht de Frank­furt.

Ha­zard, de 28 anys, ara es­tà con­cen­trat a Tu­bi­ze (Bèl­gi­ca) amb la se­lec­ció, que ju­ga par­tits clas­si­fi­ca­to­ris per a l’Eu­ro­co­pa de­mà con­tra el Ka­zakhs­tan i di­marts da­vant Es­cò­cia. El ju­ga­dor ja es va aco­mi­a­dar del Chel­sea a Bakú no­més de gua­nyar el seu equip la fi­nal de l’Eu­ro­pa Le­a­gue a l’Ar­se­nal fa dos di­me­cres. Des­prés es va aga­far uns di­es de va­can­ces a Mar­be­lla, on no va te­nir in­con­ve­ni­ent a po­sar amb la sa­mar­re­ta del seu nou equip.

Des­prés del bel­ga el se­güent ju­ga­dor a fit­xar pel Ma­drid és el la­te­ral es­quer­re del Lió Fer­land Mendy, que ja ha pas­sat re­co­nei­xe­ment mè­dic per als blancs a les ins­tal·la­ci­ons de la se­lec­ció fran­ce­sa a Clai­re­fon­tai­ne. El ju­ga­dor es­tà pen­dent d’un se­gon re­co­nei­xe­ment. El quart fit­xat­ge ara ma­teix no és tan clar. El Ma­drid vol un mig­cam­pis­ta. Zi­da­ne vol Pog­ba, pe­rò a Flo­ren­ti­no Pé­rez li fa més el pes Erik­sen, que s’aca­ba d’ofe­rir al club, o Van de Be­ek. La de­ci­sió me­su­ra­rà la for­ça de Zi­da­ne en el nou pro­jec­te.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.