Curry, com Mes­si

To­ron­to re­cu­pe­ra el co­man­da­ment amb 17 punts de Marc Ga­sol

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS - JU­AN BAUTISTA MAR­TÍ­NEZ

“Ca­da ve­ga­da és més di­fí­cil per a un ju­ga­dor sol gua­nyar un par­tit”. Aques­tes de­cla­ra­ci­ons les va fer fa un pa­rell de di­es a l’Ar­gen­ti­na Li­o­nel Mes­si, pe­rò les po­dria ha­ver subs­cri­tes un al­tre ge­ni de l’es­port com Step­hen Curry al fi­nal del ter­cer matx de la fi­nal de l’NBA. El ti­ra­dor dels Gol­den Sta­te War­ri­ors va acon­se­guir la mi­llor mar­ca ano­ta­do­ra de la se­va vi­da als playoffs, pe­rò els seus 47 punts van ser in­su­fi­ci­ents per fer front al ba­ta­lló dels Rap­tors. To­ron­to, amb un no­ta­ble Marc Ga­sol, que va ano­tar 17 punts i va cap­tu­rar 7 re­bots, es va im­po­sar a la pis­ta dels cam­pi­ons per 109-123, es po­sa 2-1 amunt en la sè­rie i re­cu­pe­ra el fac­tor pis­ta.

Des del prin­ci­pi va ser una llui­ta de Gol­den Sta­te con­tra els ele­ments. O més ben dit, una por­fí­dia en­tre un so­lis­ta i un exèr­cit, en­tre un pis­to­ler del sal­vat­ge Oest i una pa­tru­lla de co­los­sos pro­ce­dents del Ca­na­dà.

Sen­se Ke­vin Du­rant ni Klay Thomp­son, bai­xes de pes per le­sió, Curry hau­ria ne­ces­si­tat que al­gú més l’aju­dés en atac. Ano­ta­va Step­hen. Li res­po­ni­en al prin­ci­pi Marc Ga­sol o Pas­cal Si­akam. Se­guia Curry amb el seu re­ci­tal. Li con­tes­ta­va Kaw­hi Le­o­nard, que va aca­bar amb 30 punts i va ser ex­cels al ter­cer quart. In­ten­ta­va re­sis­tir l’es­tre­lla dels War­ri­ors. Cal­ma­ven els seus desit­jos els tri­ples de Danny Gre­en (sis) i VanV­le­et o la di­rec­ció de Ky­le Lowry, aquest ba­se pe­ti­tó que va pa­tir les vi­cis­si­tuds de To­ron­to qu­an els pas­sa­ven per so­bre els Ca­va­li­ers de LeB­ron Ja­mes i que ara vol apro­fi­tar l’opor­tu­ni­tat.

Per­què To­ron­to es tro­ba amb l’oca­sió de la se­va vi­da en la se­va pri­me­ra fi­nal. Els War­ri­ors van llui­tar fins a l’ex­te­nu­a­ció, pe­rò les se­ves ab­sèn­ci­es eren mas­sa im­por­tants.

Fins a sis ju­ga­dors dels Rap­tors van pas­sar dels 10 punts, men­tre que Gol­den Sta­te no­més en va te­nir tres que van ar­ri­bar als do­bles dí­gits (Curry, Dray­mond Gre­en i Iguo­da­la). De sob­te, els bi­cam­pi­ons vi­gents van sem­blar vells da­vant l’en­tu­si­as­me

L’es­tre­lla dels War­ri­ors bat el seu rè­cord als playoffs amb 47 punts, pe­rò gu­a­nya el bloc dels Rap­tors

i la va­ri­e­tat de re­cur­sos dels Rap­tors, en què Ibaka va col·lo­car cinc taps.

To­ta es­co­me­sa dels War­ri­ors era su­fo­ca­da amb ra­pi­de­sa per To­ron­to, que va man­te­nir dis­tàn­ci­es per so­bre dels deu punts des­prés d’un ini­ci si­de­ral en atac. Gol­den Sta­te va creu­re fins gai­re­bé al fi­nal en un mi­ra­cle grà­ci­es al Curry sis­te­ma, pe­rò va pas­sar com amb Mes­si a la fi­nal de Co­pa con­tra el Va­lèn­cia. Tots els seus com­panys el bus­ca­ven a ell i va ar­ri­bar un mo­ment en què no do­na­va l’abast. “Cal treu­re’s el bar­ret da­vant el que ha fet To­ron­to. Ens han fet cis­te­lles es­pec­ta­cu­lars ca­da ve­ga­da que ens acos­tà­vem. Les bai­xes que te­ní­em no po­den ser una ex­cu­sa”, va dir Curry. “Han me­res­cut la vic­tò­ria per­què ens han su­perat com­ple­ta­ment”, va as­se­nya­lar l’en­tre­na­dor dels War­ri­ors, Ste­ve Kerr.

El quart par­tit es dis­pu­ta­rà de­mà (dis­sab­te a les tres de la ma­ti­na­da a Ca­ta­lu­nya). Un al­tre tri­omf dels To­ron­to Rap­tors dei­xa­ria Gol­den Sta­te con­tra les cor­des. Els cam­pi­ons, pe­rò, no es ren­dei­xen.

TONY AVELAR / AP

Marc Ga­sol mi­ra de fre­nar la pe­ne­tra­ció de Step­hen Curry

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.