Rep­sol inun­da de mo­tor el pas­seig de Grà­cia

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

MO­TOR La pe­tro­li­e­ra Rep­sol, que fa 50 anys com a pa­tro­ci­na­dor es­por­tiu al mo­tor, ex­po­sa des d’ahir i fins al 16 de ge­ner 21 mo­tos i cot­xes de pi­lots a qui ha do­nat su­port aquests anys. La mos­tra dels ve­hi­cles és en co­mer­ços i ho­tels del pas­seig de Grà­cia de Bar­ce­lo­na: des de les mo­tos de Már­quez, Ni­e­to, Do­o­han o Cri­vi­llé fins als cot­xes de De la Ro­sa i Sal­va­dor Cañe­llas. / Redac­ció

ANA JIMÉNEZ

Al­guns dels pi­lots Rep­sol ahir a Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.