El Ma­drid gu­a­nya el pri­mer par­tit

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

BÀS­QUET El Re­ial Ma­drid es va avan­çar en l’eli­mi­na­tò­ria de se­mi­fi­nals de la Lli­ga En­de­sa amb una con­tun­dent vic­tò­ria con­tra el Va­lèn­cia Basket al WiZink Cen­ter (94-72). Li­de­rat per Ant­hony Ran­dolph, au­tor de 24 punts, l’equip de Pa­blo La­so va edi­fi­car el tri­omf en un par­ci­al de 20-7 a fa­vor seu en els pri­mers cinc mi­nuts. Els dos equips tor­na­ran a ha­ver-se-les dis­sab­te a Ma­drid en el se­gon par­tit de la sè­rie dels playoffs. / Redac­ció

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.