L'em­pre­sa

La Vanguardia (Català) - - PÀGINES ESPECIALS -

So­de­ca és una em­pre­sa fa­bri­cant de ven­ti­la­dors per a apli­ca­ci­ons in­dus­tri­als i sis­te­mes de ven­ti­la­ció fun­da­da el 1983. Des dels seus orí­gens han in­ver­tit cons­tant­ment per po­der ofe­rir la més avan­ça­da tec­no­lo­gia en sis­te­mes de ven­ti­la­ció, i con­cre­ta­ment en el desen­vo­lu­pa­ment d'equips per a l'ex­trac­ció de fum en cas d'in­cen­di. "Avui dia", ex­pli­ca Jo­sep Font, "se­guim tre­ba­llant de for­ma con­ti­nu­a­da per ofe­rir so­lu­ci­ons pen­sa­des per sa­tis­fer els nous re­que­ri­ments d'efi­ci­èn­cia que de­man­da el mer­cat, pro­cu­rant man­te­nir sem­pre els va­lors que ens ca­rac­te­rit­zen: l'as­ses­so­ra­ment per­so­na­lit­zat a ca­da cli­ent i l’es­tu­di i ela­bo­ra­ció de pro­jec­tes a mi­da”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.