Cai­xa­Bank ad­vo­ca per la di­ver­si­fi­ca­ció del ne­go­ci

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - Conc­hi La­fraya

El con­se­ller de­le­gat de Cai­xa­Bank, Gon­za­lo Gortá­zar, va de­fen­sar ahir que da­vant una si­tu­a­ció de ti­pus d’in­terès bai­xos una so­lu­ció és “la di­ver­si­fi­ca­ció”. En aquest sen­tit, el di­rec­tiu va ar­gu­men­tar que la di­vi­sió d’as­se­gu­ran­ces ge­ne­ra el 40% dels in­gres­sos del grup. El nú­me­ro dos de Cai­xa­Bank va enu­me­rar els tres grans rep­tes de la ban­ca els pro­pers anys: mi­llo­rar la ren­di­bi­li­tat, la trans­for­ma­ció di­gi­tal i la re­cu­pe­ra­ció de la re­pu­ta­ció. Per acon­se­guir mi­llo­rar la ren­di­bi­li­tat va de­fen­sar que el sec­tor ha de con­so­li­dar-se, en­ca­ra que en aquests mo­ments Cai­xa­Bank no es tro­ba im­mer­sa en cap ope­ra­ció cor­po­ra­ti­va. Res­pec­te a la com­pe­tèn­cia di­gi­tal, Gortá­zar la per­cep més com “un al·li­ci­ent” per ofe­rir als cli­ents de for­ma més rà­pi­da els ma­tei­xos ser­veis que abans es do­na­ven a les ofi­ci­nes. Va de­fen­sar que en­tre els anys 2014 i el 2018, les ope­ra­ci­ons transac­ci­o­nals han cai­gut a la mei­tat a Cai­xa­Bank. L’exe­cu­tiu va ar­gu­men­tar que Cai­xa­Bank man­tin­drà una xar­xa ur­ba­na, amb grans ofi­ci­nes, per ofe­rir as­ses­so­ra­ment i una xar­xa ru­ral, on es do­nen més els ser­veis tra­di­ci­o­nals . I res­pec­te a la mala re­pu­ta­ció, Gortá­zar va en­to­nar el mea cul­pa del sec­tor en te­mes com les pre­fe­rents o les clàu­su­les ter­ra. No obs­tant ai­xò, va po­sar so­bre la tau­la que Cai­xa­Bank va apor­tar 4.700 mi­li­ons per a la re­es­truc­tu­ra­ció del sec­tor. Pel que fa al crè­dit hi­po­te­ca­ri, es­ti­ma que crei­xe­rà, pe­rò no aquest any per­què “la no­va pro­duc­ció no su­pera les amor­tit­za­ci­ons”. Fi­nal­ment, res­pec­te a l’ERO, que afec­ta més de 2.000 em­ple­ats, es va li­mi­tar a dir que “per­me­trà re­duir cos­tos i apos­tar pel fu­tur”. /

EMILIA GUTIÉRREZ

Gon­za­lo Gortá­zar

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.