L’FMI en­tre­veu cri­si per la guerra co­mer­ci­al de Trump

La pre­vi­sió de crei­xe­ment mi­llo­ra als EUA pe­rò els aran­zels són l’ame­na­ça

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - FRAN­CESC PEIRÓN

El Fons Mo­ne­ta­ri In­ter­na­ci­o­nal (FMI) té la capa­ci­tat de veu­re el vas mig ple i mig buit, tot al­ho­ra.

En l’in­for­me pre­sen­tat aquest di­jous va ele­var tres dè­ci­mes la pre­vi­sió de crei­xe­ment de l’eco­no­mia dels Es­tats Units per aquest any. Ai­xò sig­ni­fi­ca fer el salt del 2,3% en el pro­nòs­tic de l’abril pas­sat al 2,6% en aquest nou de juny. L’FMI, tot i ai­xò, ad­ver­teix els EUA que l’es­ca­la­da de la guerra co­mer­ci­al o una abrup­ta cai­gu­da dels mer­cats fi­nan­cers “su­po­sen un risc subs­tan­ci­al”. Tant per a la se­va eco­no­mia com per a la glo­bal.

S’en­tre­veu tem­pes­ta. Els se­na­dors re­pu­bli­cans ame­na­cen amb ar­ra­va­ta­ment el seu lí­der per la se­va ma­nia de de­ci­dir-ho tot a cop d’aran­zel. El pre­si­dent Do­nald Trump va se­guir ahir tret­ze són tret­ze. “Qu­an tens els di­ners, com que tens el pro­duc­te, qu­an dis­po­ses d’allò que tots vo­len, tu es­tàs en la po­si­ció que les ta­xes fun­ci­o­nin molt bé, i ai­xí és com ens tro­bem”, va tui­te­jar. Si menys­té els seus, que ra­ra­ment s’atre­vei­xen a con­tra­dir-lo, com no menys­pre­a­rà el con­sell d’una or­ga­nit­za­ció mun­di­al, que so­ta el seu cri­te­ri pre­tén apro­fi­tar-se de la ri­que­sa dels nord-ame­ri­cans.

“Per­què l’eco­no­mia glo­bal fun­ci­o­ni bé, es ne­ces­si­ta con­fi­ar en un sis­te­ma co­mer­ci­al més obert, més es­ta­ble i ba­sat en unes re­gles més trans­pa­rents”, va subrat­llar Ch­ris­ti­ne La­gar­de, di­rec­to­ra del Fons, en la pre­sen­ta­ció de l’in­for­me. “Re­sul­ta es­sen­ci­al que els Es­tats Units i els seus so­cis co­mer­ci­als tre­ba­llin junts de ma­ne­ra cons­truc­ti­va per re­sol­dre mi­llor les dis­tor­si­ons en aquest sis­te­ma”, va in­sis­tir La­gar­de.

El do­cu­ment cri­ti­ca les ini­ci­a­ti­ves de l’ad­mi­nis­tra­ció Trump per mo­di­fi­car les re­la­ci­ons co­mer­ci­als amb un in­cre­ment dels aran­zels. Tam­bé in­sis­teix en la im­por­tàn­cia de­ter­mi­nant de re­sol­dre les dis­pu­tes amb la Xi­na i amb Mè­xic. Aques­tes con­fron­ta­ci­ons en­tre­ve­uen una ame­na­ça a l’es­ta­bi­li­tat

El Fons de­ma­na que la Re­ser­va Fe­de­ral apli­qui me­su­res de con­ten­ció en la se­va po­lí­ti­ca mo­ne­tà­ria

eco­nò­mi­ca in­ter­na­ci­o­nal, re­mar­ca. “Que aques­ta ad­mi­nis­tra­ció im­po­si aran­zels i pren­gui al­tres pas­sos sos­ca­ven el sis­te­ma de co­merç glo­bal”, rei­te­ra.

L’in­for­me de­ma­na a més que la Re­ser­va Fe­de­ral (Fed o banc cen­tral dels Es­tats Units), s’abs­tin­gui d’apu­jar els ti­pus d’in­terès, per­què l’in­cre­ment del preu del di­ner fre­na­ria el crei­xe­ment”.

La Fed sem­bla anar en aques­ta di­rec­ció. Da­vant un ho­rit­zó en­fos­quit. The Wall Stre­et Jour­nal va avan­çar que la Re­ser­va Fe­de­ral no no­més apos­ta per la con­ten­ció, si­nó que es plan­te­ja re­ta­llar els in­teres­sos en la reu­nió de juny o en la de ju­li­ol.

L’FMI fe­li­ci­ta els EUA pels deu anys d’ex­pan­sió –va co­men­çar abans de Trump–, el perí­o­de més llarg en la se­va his­tò­ria, en­ca­ra que avi­sa que la po­bre­sa per­du­ra i la desi­gual­tat so­ci­al ha anat a més.

SHAWN THEW / EFE

Ch­ris­ti­ne La­gar­de ahir a Was­hing­ton

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.