Els bons a cinc anys, en ne­ga­tiu

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - EL TRESOR

El Tresor es­pa­nyol va cap­tar ahir 2.921 mi­li­ons d’eu­ros en una no­va sub­has­ta de bons i obli­ga­ci­ons de l’Es­tat a tres i cinc anys, que es van co­brir amb una for­ta de­man­da per part dels in­ver­sors. Per pri­me­ra ve­ga­da, els bons a cinc anys es van col·lo­car amb in­teres­sos ne­ga­tius. En con­cret, del -0,09%, da­vant el ti­pus d’in­terès mar­gi­nal del 0,03% de la sub­has­ta si­mi­lar an­te­ri­or. Al mer­cat se­cun­da­ri, el bo a deu anys –re­fe­rèn­cia de la con­fi­an­ça en el pa­ís– va ar­ri­bar a si­tu­ar la ren­di­bi­li­tat en el 0,59%, tot i que va aca­bar tan­cant en el 0,61%.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.