L’EVOLUCIÓ DELS PRIN­CI­PALS MER­CATS EU­RO­PEUS

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA -

Ibex

La bor­sa es­pa­nyo­la va tan­car la ses­sió amb una pu­ja­da del 0,20% .Ésel quart aug­ment se­guit

Frank­furt

L’ín­dex se­lec­tiu DAX 30 de la Bor­sa de Frank­furt va ce­dir ahir un 0,23%

Pa­rís

La Bor­sa de Pa­rís va te­nir un com­por­ta­ment com el de Frank­furt i es va dei­xar un 0,25%, un dia en què va pe­sar el fi­nal de la fu­sió de Re­nault i Fi­at

Mi­là

A Mi­là hi va ha­ver un com­por­ta­ment si­mi­lar al d’Es­pa­nya, ja que la bor­sa va pu­jar un 0,11%

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.