Els aran­zels, pit­jor per a Ale­ma­nya que Es­pa­nya

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA -

Els ris­cos que ame­na­cen la in­dús­tria au­to­mo­bi­lís­ti­ca eu­ro­pea re­per­cu­tei­xen de for­ma di­fe­rent en fun­ció del pa­ís afec­tat. Se­gons una anà­li­si del Banc d’Es­pa­nya, pu­bli­cat ahir, la im­po­si­ció d’aran­zels a la im­por­ta­ció d’au­to­mò­bils per part dels Es­tats Units afec­ta­ria més Ale­ma­nya i Ità­lia que Es­pa­nya. Men­tres­tant, l’eco­no­mia es­pa­nyo­la es veu­ria “es­pe­ci­al­ment per­ju­di­ca­da” pels efec­tes d’un Bre­xit desor­de­nat o, en ge­ne­ral, per per­tor­ba­ci­ons ne­ga­ti­ves so­bre la de­man­da d’au­to­mò­bils als pa­ï­sos de la UE”. El do­cu­ment del Banc d’Es­pa­nya abor­da l’im­pac­te de la desac­ce­le­ra­ció en la in­dús­tria de fa­bri­ca­ció d’au­to­mò­bils de l’eu­ro­zo­na. Ai­xí, es­ti­ma que una cai­gu­da de la de­man­da de cot­xes del 10% su­po­sa­ria una pèr­dua del mig punt per­cen­tu­al so­bre la va­lor afe­git agre­gat, a més d’im­pac­tar en les eco­no­mi­es d’Hon­gria, Txè­quia i Es­lo­và­quia, i pràc­ti­ca­ment no afec­ta­ria Es­pa­nya. Si aques­ta cai­gu­da de la de­man­da es do­nés en la in­dús­tria es­pa­nyo­la, l’im­pac­te se­ria me­nor –de 0,15 punts– i tin­dria un efec­te ar­ros­se­ga­ment so­bre Por­tu­gal i al­guns pa­ï­sos de l’Eu­ro­pa de l’Est. L’or­ga­nis­me su­per­vi­sor ex­pli­ca que aques­ta di­fe­rèn­cia té a veu­re amb el pes d’aquest sec­tor so­bre l’ac­ti­vi­tat eco­nò­mi­ca de ca­da pa­ís.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.