El Su­prem en­dar­re­reix fins al 2021 la pos­si­ble com­pen­sa­ció a Aber­tis

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - EDUARDO MAGALLÓN

El Go­vern es­pa­nyol ha gua­nyat dos anys més abans de sa­ber si hau­rà d’in­dem­nit­zar o no Aber­tis per la cai­gu­da del tràn­sit en el tram ca­ta­là de l’au­to­pis­ta AP-7 en un con­ten­ci­ós que ja su­pera els 2.000 mi­li­ons d’eu­ros. Ahir el Tri­bu­nal Su­prem va co­mu­ni­car a l’em­pre­sa –pro­pi­e­tat de la italiana At­lan­tia i l’es­pa­nyo­la ACS– que no es pro­nun­ci­a­rà so­bre la in­dem­nit­za­ció fins que l’agost del 2021 fi­na­lit­zi la con­ces­sió i la in­fra­es­truc­tu­ra tor­ni a l’Es­tat, se­gons una no­ta de prem­sa d’Aber­tis.

Aquest con­ten­ci­ós en­tre la con­ces­si­o­nà­ria –el con­se­ller de­le­gat de la qual és Jo­sé Al­ja­ro– i el Go­vern cen­tral ha ar­ri­bat fins a Brus­sel·les, ja que la Unió Eu­ro­pea va obli­gar aquest any l’Es­tat es­pa­nyol a eli­mi­nar dels seus comp­tes la pro­vi­sió so­bre aques­ta in­dem­nit­za­ció que ha­via re­a­lit­zat fins que es fa­ci re­al­ment efec­ti­va.

El 2006, el Go­vern cen­tral i Aber­tis van pac­tar que la con­ces­si­o­nà­ria am­pli­a­ria el tram de l’au­to­pis­ta AP-7 en­tre Tar­ra­go­na i la Jon­que­ra a can­vi d’una com­pen­sa­ció eco­nò­mi­ca i de l’in­cre­ment d’in­gres­sos via pe­at­ges que s’acon­se­gui­ria amb l’am­pli­a­ció de car­rils a l’au­to­pis­ta.

La com­pen­sa­ció pac­ta­da (890 mi­li­ons) no es­tà en qües­tió i es pre­veu que si­gui co­bra­da en fi­na­lit­zar la con­ces­sió. La que es­tà en dis­cus­sió és la com­pen­sa­ció que de­ma­na Aber­tis per la cai­gu­da del tràn­sit res­pec­te a la pre­vi­sió ini­ci­al. La pro­fun­da cri­si eco­nò­mi­ca que va afec­tar Es­pa­nya i mig món des del 2007 va com­por­tar l’en­fon­sa­ment del tràn­sit a les au­to­pis­tes. Avui dia, Aber­tis con­si­de­ra que l’Es­tat li deu 2.061 mi­li­ons. Aques­ta xi­fra no es­tà tan­ca­da i po­dria va­ri­ar a l’al­ça o a la bai­xa en els pro­pers me­sos fins que fi­na­lit­zi la con­ces­sió d’aquí a una mi­ca més de dos anys.

Ahir, en un co­mu­ni­cat, l’em­pre­sa va as­se­gu­rar que “la re­so­lu­ció

La con­ces­si­o­nà­ria re­cla­ma més de 2.000 mi­li­ons d’eu­ros a l’Es­tat per la cai­gu­da del tràn­sit

d’aques­ta sen­tèn­cia no tin­drà cap im­pac­te en els comp­tes anu­als d’Aber­tis”. La com­pa­nyia té pro­ve­ï­des des de fa anys les quan­ti­tats que li re­cla­ma a l’Es­tat.

El con­ve­ni en­tre el grup d’au­to­pis­tes i Fo­ment es va fir­mar el 2006 qu­an el Mi­nis­te­ri el di­ri­gia la so­ci­a­lis­ta Mag­da­le­na Ál­va­rez i va ser apro­vat per re­ial de­cret en Con­sell de Mi­nis­tres. El 2011, des­prés del can­vi de co­lor del Go­vern a Ma­drid, Fo­ment va co­men­çar a plan­te­jar dub­tes so­bre la in­ter­pre­ta­ció d’aquest acord pel que fa a les com­pen­sa­ci­ons per tràn­sit. A par­tir d’aquell mo­ment, es va obrir un con­fús en­fron­ta­ment bu­ro­crà­tic en­tre Aber­tis i el Go­vern cen­tral que fi­nal­ment va de­ri­var en els tri­bu­nals.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.