La CE de­nun­cia Es­pa­nya per san­ci­ons fis­cals dis­cri­mi­na­tò­ri­es

Re­cor­re al Tri­bu­nal de Jus­tí­cia les mul­tes per no de­cla­rar béns a l’es­tran­ger

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - JAU­ME MASDEU

El pal que la Hi­sen­da es­pa­nyo­la es­gri­meix amb for­ça des del 2012 per es­ti­mu­lar els con­tri­bu­ents a de­cla­rar els seus béns a l’es­tran­ger s’es­tà es­quer­dant per mo­ments. Va ser l’oc­tu­bre d’aquell any qu­an l’ales­ho­res mi­nis­tre d’Hi­sen­da, Cris­tó­bal Mon­to­ro, va llan­çar una es­tra­tè­gia de “pal i pas­ta­na­ga per a la re­gu­la­rit­za­ció de l’eco­no­mia sub­mer­gi­da”. L’es­tí­mul l’apor­ta­va una am­nis­tia fis­cal, que va ser molt dis­cu­ti­da, i el pal, una nor­ma­ti­va que cas­ti­ga­va amb du­rís­si­mes san­ci­ons els con­tri­bu­ents que ama­gues­sin ac­tius fo­ra del ter­ri­to­ri es­pa­nyol, com comp­tes ban­ca­ris, pro­pi­e­tats i ac­tius fi­nan­cers. És el de­no­mi­nat mo­del 720, una co­mu­ni­ca­ció que els es­pa­nyols re­si­dents a la UE o a l’Es­pai Eco­nò­mic Eu­ro­peu han de pre­sen­tar ca­da pri­ma­ve­ra, so­ta ame­na­ça de for­tes san­ci­ons.

És pre­ci­sa­ment la quan­tia d’aques­tes pe­na­lit­za­ci­ons el que ha por­tat la Co­mis­sió Eu­ro­pa a de­nun­ci­ar Es­pa­nya al Tri­bu­nal de Jus­tí­cia de la UE per con­si­de­rar­les “des­pro­por­ci­o­na­des i dis­cri­mi­na­tò­ri­es”, i que po­den dis­su­a­dir les em­pre­ses i els par­ti­cu­lars d’in­ver­tir o cir­cu­lar a tra­vés de les fron­te­res al mer­cat únic.

El que més cri­ti­ca Brus­sel·les és que la no-pre­sen­ta­ció d’aques­ta in­for­ma­ció a temps i en la se­va to­ta­li­tat es­tà sub­jec­ta a san­ci­ons su­pe­ri­ors a les in­frac­ci­ons si­mi­lars en una si­tu­a­ció pu­ra­ment na­ci­o­nal, i que “fins i tot po­den su­perar el va­lor dels ac­tius pos­se­ïts a l’es­tran­ger”.

El cas el va de­nun­ci­ar l’ad­vo­cat Ale­jan­dro del Cam­po, de la fir­ma DMS Con­sul­to­ria, el fe­brer del 2013, i des d’ales­ho­res la cau­sa ha se­guit un rit­me car­re­gós, amb la Co­mis­sió Eu­ro­pea obrint pri­mer un pro­ce­di­ment d’in­frac­ció con­tra Es­pa­nya el 2015 i, dos anys més tard, de­ma­nant la mo­di­fi­ca­ció de la nor­ma­ti­va amb un dic­ta­men mo­ti­vat. A fal­ta de res­pos­ta, Brus­sel·les acu­deix ara al Tri­bu­nal de Jus­tí­cia per­què si­guin els jut­ges els que de­ci­dei­xin so­bre la pro­por­ci­o­na­li­tat o exa­ge­ra­ció d’aques­tes san­ci­ons.

“No tot s’hi val en la llui­ta con­tra el frau fis­cal”, diu l’ad­vo­cat Ale­jan­dro del Cam­po, que con­si­de­ra aques­tes san­ci­ons “de­vas­ta­do­res i fins i tot con­fis­ca­tò­ri­es”, a més de cri­ti­car que no pres­cri­guin, una ca­rac­te­rís­ti­ca en ge­ne­ral re­ser­va­da als de­lic­tes més greus, com el ge­no­ci­di.

La nor­ma­ti­va es­ta­bleix una mul­ta de 5.000 eu­ros per da­da no de­cla­ra­da, amb un mí­nim de 10.000 eu­ros per grup de béns. Si es té en comp­te que un comp­te cor­rent té cinc da­des i un im­mo­ble qua­tre, és fà­cil pre­veu­re que els im­ports de les san­ci­ons es po­den dis­pa­rar fà­cil­ment. A més, s’im­pu­ten els béns no de­cla­rats o co­mu­ni­cats fo­ra de ter­mi­ni com a guany pa­tri­mo­ni­al no jus­ti­fi­cat de l’IRPF de l’úl­tim any no pres­crit; i fi­nal­ment, se su­ma una san­ció del 150% so­bre la quo­ta re­sul­tant de l’IRPF.

“L’as­se­nyat és que ara Hi­sen­da no ini­ciï nous pro­ce­di­ments i que pa­ra­lit­zi els exis­tents”, afe­geix l’ad­vo­cat te­nint en comp­te que abans que el Tri­bu­nal de Jus­tí­cia de la UE es pro­nun­ciï po­den pas­sar per­fec­ta­ment dos anys. Fins al mo­ment, Hi­sen­da s’ha ne­gat a sus­pen­dre’ls, en­ca­ra que els des­pat­xos d’ad­vo­cats han de­tec­tat un fre en l’ím­pe­tu san­ci­o­na­dor de l’au­to­ri­tat tri­bu­tà­ria en re­la­ció amb el mo­del 720 a par­tir del 2015, qu­an la Co­mis­sió Eu­ro­pea va obrir el pro­ce­di­ment d’in­frac­ció que ara ha aca­bat als tri­bu­nals.

“No tot s’hi val en la llui­ta con­tra el frau fis­cal”, diu l’ad­vo­cat de­nun­ci­ant res­pec­te al mo­del 720

EMILIA GUTIÉRREZ

Cris­tó­bal Mon­to­ro, ex­mi­nis­tre d’Hi­sen­da

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.