Fer­rer ven Di­a­ter per 45 mi­li­ons i con­ti­nua la re­es­truc­tu­ra­ció

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - RO­SA SAL­VA­DOR

El grup Fer­rer va fir­mar ahir la ven­da de Di­a­ter, una bi­o­tec que desen­vo­lu­pa pro­duc­tes d’im­mu­no­te­rà­pia per a al·lèr­gi­es, a la ges­to­ra d’in­ver­sió Naz­ca per 45 mi­li­ons d’eu­ros. La ven­da su­po­sa un pas més en el pro­cés de re­or­de­na­ció d’ac­tius de Fer­rer, que es­tà desin­ver­tint en ne­go­cis que con­si­de­ra no es­tra­tè­gics per cen­trar-se a desen­vo­lu­par i co­mer­ci­a­lit­zar fàr­macs d’in­no­va­ció prò­pia i, a Es­pa­nya, tam­bé pro­duc­tes d’au­to­cu­ra de la sa­lut.

Fonts pro­pe­res a Fer­rer van ex­pli­car que l’ope­ra­ció dei­xa Naz­ca amb el 85% del ca­pi­tal de la bi­o­tec ma­dri­le­nya, men­tre el res­tant 15% que­da en mans dels fun­da­dors, Ricardo Pa­la­ci­os i Jo­sé Án­gel Ló­pez. Fer­rer va en­trar en el ca­pi­tal de la bi­o­tec fa més d’una dè­ca­da. Des d’ales­ho­res la fir­ma ha con­so­li­dat el mo­del de ne­go­ci i l’any pas­sat va te­nir uns in­gres­sos de 16,6 mi­li­ons d’eu­ros, amb un be­ne­fi­ci ope­ra­tiu o ebit­da de 5 mi­li­ons i més de 55.000 pa­ci­ents trac­tats anu­al­ment. La in­ver­sió l’ha fe­ta el fons Naz­ca IV, que pre­veu po­ten­ci­ar el crei­xe­ment de la bi­o­tec im­pul­sant-ne la in­ter­na­ci­o­na­lit­za­ció i am­pli­ant-ne la capa­ci­tat pro­duc­ti­va.

La ven­da de Di­a­ter se su­ma a les desin­ver­si­ons que des del 2018 ha fet el grup de la fa­mí­lia Fer­rer-Salat. Ai­xí, el ge­ner del 2018 va ven­dre Tromms­dorff (una com­pa­nyia ale­ma­nya es­pe­ci­a­lit­za­da en me­di­ca­ments i su­ple­ments ali­men­ta­ris) al grup Der­map­harm per 100 mi­li­ons d’eu­ros. Al desem­bre va ven­dre Tar­bis, la se­va fi­li­al de ge­nè­rics, a la com­pa­nyia ín­dia He­te­ro i fa un pa­rell de me­sos va tan­car la se­va fi­li­al bi­o­tec, Sp­he­ri­um, des­prés de re­com­prar les par­ti­ci­pa­ci­ons a l’equip fun­da­dor.

Ma­rio Ro­vi­ro­sa, que fa any i mig va subs­ti­tuir com a con­se­ller de­le­gat del grup An­to­ni Vi­la­ró, ha plan­te­jat un nou pla es­tra­tè­gic per “fer sos­te­ni­ble el fu­tur de Fer­rer”, que l’any pas­sat va te­nir unes ven­des de 651 mi­li­ons d’eu­ros, amb uns be­ne­fi­cis de 12,1 mi­li­ons, i que ha vist re­duir els in­gres­sos i la ren­di­bi­li­tat els úl­tims anys.

El pla es­tra­tè­gic pre­veu re­duir la com­ple­xi­tat del grup, sor­tint de ne­go­cis no es­tra­tè­gics, i re­for­çar el core bu­si­ness amb els re­cur­sos de les desin­ver­si­ons, que po­dri­en ar­ri­bar als 200 mi­li­ons d’eu­ros. La fir­ma bus­ca com­prar pro­duc­tes ja al mer­cat, amb drets in­ter­na­ci­o­nals, o bé com­pa­nyi­es fo­ca­lit­za­des en la in­no­va­ció. La fir­ma ha­via apos­tat per in­ver­tir en em­pre­ses in­no­va­do­res, pe­rò ara vol fer el ca­mí in­vers i tor­nar a in­ter­na­lit­zar l’R+D.

El pla es­tra­tè­gic de la com­pa­nyia vol tam­bé aug­men­tar la ren­di­bi­li­tat del ne­go­ci in­ter­na­ci­o­nal obrint fi­li­als per subs­ti­tuir els dis­tri­bu­ï­dors als prin­ci­pals mer­cats: avui ob­té el 60% dels in­gres­sos a 115 pa­ï­sos, amb fi­li­als prò­pi­es a no­més 19.

El grup pre­veu rein­ver­tir els fons en la com­pra de nous fàr­macs o em­pre­ses in­no­va­do­res

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.