La in­ver­sió es­tran­ge­ra cap­ta­da pel Go­vern creix pe­rò con­ti­nua per so­ta del 2016

Els re­cur­sos d’em­pre­ses es­tran­ge­res van ser de 322 mi­li­ons

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - EDUARDO MAGALLÓN

El crei­xe­ment del 34% de la in­ver­sió es­tran­ge­ra a Ca­ta­lu­nya cap­ta­da per la Ge­ne­ra­li­tat l’any pas­sat no va ser su­fi­ci­ent per com­pen­sar la for­ta cai­gu­da re­gis­tra­da el 2017. Se­gons da­des fa­ci­li­ta­des ahir pel De­par­ta­ment d’Em­pre­sa, el 2018 Ca­ta­lu­nya va re­bre 322 mi­li­ons d’eu­ros que van per­me­tre cre­ar 5.455 llocs de tre­ball. El 2017, els re­cur­sos cap­tats van ser 242 mi­li­ons i el 2016 es van ele­var a 351 mi­li­ons.

La xi­fra pre­sen­ta­da ahir per la Ge­ne­ra­li­tat és al vol­tant d’una dese­na part de la in­ver­sió glo­bal es­tran­ge­ra comp­ta­bi­lit­za­da pel Mi­nis­te­ri d’In­dús­tria el 2018: 2.986 mi­li­ons. La con­se­lle­ra Àn­gels Cha­cón va ex­pli­car que la xi­fra amb qu­pe tre­ba­lla el de­par­ta­ment és no­més dels pro­jec­tes en què par­ti­ci­pa la Ge­ne­ra­li­tat. En can­vi en la xi­fra del mi­nis­te­ri es comp­ta­bi­lit­zen les in­ver­si­ons que no pas­sen pel Go­vern i tam­bé les com­pres d’em­pre­ses per part d’in­ver­sors es­tran­gers.

Les xi­fres del mi­nis­te­ri i de la con­se­lle­ria tam­bé di­fe­rei­xen so­bre l’evolució de la in­ver­sió l’any pas­sat. Men­tre el mi­nis­te­ri va de­tec­tar un des­cens de l’11,7% el 2018, la con­se­lle­ria va in­for­mar d’una evolució to­tal­ment con­trà­ria en re­gis­trar l’es­men­tat in­cre­ment del 34%. El con­se­ller de­le­gat d’Ac­ció, Jo­an Ro­me­ro, va dir ahir en ro­da de prem­sa que és im­por­tant ana­lit­zar les xi­fres d’in­ver­sió es­tran­ge­ra en perí­o­des llargs com un quin­quen­ni on les in­ver­si­ons van créi­xer un 64%.

L’any pas­sat, el ma­teix Ro­me­ro va de­ta­llar que fins a mit­jans de juny del 2018 es van comp­ta­bi­lit­zar pro­jec­tes d’in­ver­sió per va­lor de 175 mi­li­ons. Ai­xò sig­ni­fi­ca que en la se­go­na part de l’any, qu­an es va dei­xar de ban­da la in­ter­ven­ció de la Ge­ne­ra­li­tat per part del Go­vern a tra­vés de l’ar­ti­cle 155, la in­ver­sió cap­ta­da va ser lleu­ge­ra­ment in­fe­ri­or.

Cha­cón va as­se­nya­lar ahir que el més im­por­tant de la xi­fra d’in­ver­si­ons es­tran­ge­res és l’ocu­pa­ció que ge­ne­ra. Ahir va as­se­gu­rar que l’any pas­sat es va as­so­lir un rè­cord de 5.455 llocs de tre­ball que re­pre­sen­ta un 7% de tots els llocs de tre­ball cre­ats a la co­mu­ni­tat el 2017. En­tre els pro­jec­tes d’in­ver­sió es­tran­ge­ra des­ta­cats ahir per la con­se­lle­ria hi ha el de la mul­ti­na­ci­o­nal Fi­co­sa (pro­pi­e­tat de la ja­po­ne­sa Pa­na­so­nic), el de la far­ma­cèu­ti­ca su­ïs­sa Roc­he o el de l’em­pre­sa fran­ce­sa de bu­ga­de­ri­es Elis. En to­tal es van comp­ta­bi­lit­zar 84 pro­jec­tes, un 20% més, el que re­pre­sen­ta un rè­cord de la sè­rie his­tò­ri­ca.

En re­la­ció a la petició que va fer a Sit­ges la set­ma­na pas­sa­da el vi­ce­pre­si­dent Pe­re Ara­go­nès de pro­po­sar a les 4.000 em­pre­ses que es van en­dur la seu fo­ra de Ca­ta­lu­nya que tor­nin, Cha­cón va dir que els do­na la ben­vin­gu­da i que pre­gun­ta al Go­vern cen­tral què pen­sa fer per­què tor­nin.

El crei­xe­ment de la in­ver­sió de­tec­tat per la con­se­lle­ria con­tras­ta amb la cai­gu­da re­gis­tra­da pel mi­nis­te­ri

MA­RIA BELMEZ / ACN

El con­se­ller de­le­gat d’Ac­ció, Jo­an Ro­me­ro, amb la con­se­lle­ra d’Em­pre­sa, Àn­gels Cha­cón

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.