Ford tan­ca­rà el 2020 la se­va plan­ta de Gal·les

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA -

Ford va con­fir­mar ahir que el 2020 tan­ca­rà la se­va plan­ta de Brid­gend, a Gal·les, que té 1.700 tre­ba­lla­dors. La com­pa­nyia ja ha co­mu­ni­cat als em­ple­ats que co­men­ça­rà a re­duir els llocs de tre­ball a par­tir de se­tem­bre del pro­per any. “Els can­vis en les de­man­des dels con­su­mi­dors i els des­a­van­tat­ges dels cos­tos, jun­ta­ment amb l’ab­sèn­cia de nous mo­dels de mo­tors fan la plan­ta eco­nò­mi­ca­ment in­sos­te­ni­ble de ca­ra als pro­pers anys”, va de­cla­rar el pre­si­dent de Ford a Eu­ro­pa, Stu­art Row­ley. Al des­cens en les ven­des de mo­tors de ga­so­li­na se li va su­mar el fi­nal del con­trac­te amb Ja­guar Land Ro­ver per pro­duir mo­tors. Aques­ta no­tí­cia su­po­sa un nou cop a la in­dús­tria au­to­mo­bi­lís­ti­ca del Reg­ne Unit. Al maig Hon­da va anun­ci­ar el tan­ca­ment el 2021 de la se­va plan­ta a Swin­don (An­gla­ter­ra) men­tre que Nis­san es va re­trac­tar en la se­va de­ci­sió de fa­bri­car a Sun­der­land (An­gla­ter­ra) el seu nou mo­del X-Trail. Molts ne­go­cis es­tan pre­o­cu­pats per la in­cer­te­sa que gi­ra al vol­tant de la pos­si­ble sor­ti­da del Reg­ne Unit d’Eu­ro­pa. So­bre aquest fet s’ha pro­nun­ci­at el se­cre­ta­ri d’Es­tat de Co­merç bri­tà­nic, Gra­ham Stu­art, que va vo­ler des­vin­cu­lar el Bre­xit de la de­ci­sió de Ford des­ta­cant que la in­dús­tria au­to­mo­bi­lís­ti­ca es­tà im­mer­sa en un flux glo­bal de can­vis. / Agèn­ci­es

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.