Es­pa­nya sus­pèn en­ca­ra en R+D+I

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - C. La­fraya

La in­ver­sió en R+D+I a Es­pa­nya va pu­jar a 14.052 mi­li­ons d’eu­ros l’any 2017 –úl­tim exer­ci­ci del qual es te­nen da­des tan­ca­des–, una xi­fra que su­po­sa un 6% més res­pec­te a l’exer­ci­ci an­te­ri­or, se­gons re­cull l’in­for­me de la Fun­da­ció Co­tec fet pú­blic ahir. Un 43% pro­ce­deix del sec­tor pú­blic i un 49% del pri­vat. No obs­tant ai­xò, aquest crei­xe­ment no és su­fi­ci­ent per re­cu­pe­rar la po­si­ció prè­via a la cri­si, una co­sa que sí que han fet ja la ma­jo­ria dels pa­ï­sos eu­ro­peus. A Es­pa­nya re­pre­sen­ta l’1,2% del PIB, qu­an la mit­ja­na eu­ro­pea se si­tua ja en el 2,07%. El sec­tor em­pre­sa­ri­al va con­tri­buir més al fet que la da­da fos po­si­ti­va, ja que la in­ver­sió es va in­cre­men­tar un 8,2%, men­tre que en les di­fe­rents ad­mi­nis­tra­ci­ons i uni­ver­si­tats la xi­fra es va ele­var en el seu con­junt en un 3,3%. En aquests mo­ments hi ha a Es­pa­nya 215.713 per­so­nes que re­a­lit­zen ac­ti­vi­tats re­la­ci­o­na­des amb l’R+D+I, de les quals 133.195 són in­ves­ti­ga­dors. En to­tal, Es­pa­nya comp­ta amb uns 6.500 in­ves­ti­ga­dors més que el 2016. L’in­for­me re­cull que un dels pro­ble­mes a Es­pa­nya és que els pres­su­pos­tos apro­vats des­prés no s’exe­cu­ten. El 2018, dels 4.200 mi­li­ons que es van con­sig­nar en la des­pe­sa fi­nan­ce­ra, no­més se’n van exe­cu­tar 827 mi­li­ons. A més, les co­mu­ni­tats au­tò­no­mes han re­du­ït en un 42% el vo­lum re­al­ment exe­cu­tat. /

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.