Go­o­gle apos­ta pel seu ne­go­ci del ‘big da­ta’

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA -

Alp­ha­bet, ma­triu de Go­o­gle, va ar­ri­bar ahir a un acord per com­prar Lo­oker, una em­pre­sa pri­va­da d’anà­li­si de big da­ta, per 2.300 mi­li­ons d’eu­ros. La transac­ció es re­a­lit­za­rà en efec­tiu i és l’ad­qui­si­ció més gran re­a­lit­za­da pel nou di­rec­tor exe­cu­tiu del nú­vol de Go­o­gle, Tho­mas Ku­ri­an. L’em­pre­sa se cen­tra en l’ús de da­des en les ope­ra­ci­ons em­pre­sa­ri­als, les apli­ca­ci­ons de da­des i l’anà­li­si in­te­gra­da. Aquest acord ser­vi­rà per pro­por­ci­o­nar so­lu­ci­ons d’anà­li­si més com­ple­tes

als cli­ents de Go­o­gle Cloud, va ex­pli­car ahir l’em­pre­sa dels Es­tats Units. La di­vi­sió de com­pu­ta­ció de Go­o­gle com­pe­teix amb Ama­zon.com Inc i Mi­cro­soft Corp en el llo­guer d’ei­nes de com­pu­ta­ció a em­pre­ses. Ex­perts de­cla­ren que Lo­oker és en­tre les mi­llors ei­nes d’in­tel·li­gèn­cia co­mer­ci­al desen­vo­lu­pa­des en l’era del nú­vol i que es be­ne­fi­ci­a­rà dels re­cur­sos de Go­o­gle. Go­o­gle i Lo­oker ja te­ni­en en co­mú més de 350 cli­ents, en­tre ells BuzzFe­ed, He­arst, King o Ya­hoo! L’ope­ra­ció es pre­veu que es­ti­gui com­ple­ta a fi­nals d’any. / Agèn­ci­es

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.