El be­ne­fi­ci ar­ri­ba als 20,3 mi­li­ons, un 3,6% més

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - MGS

La com­pa­nyia d’as­se­gu­ran­ces MGS va in­gres­sar 290,7 mi­li­ons d’eu­ros el 2018, un 3,9% més que l’any an­te­ri­or, amb un be­ne­fi­ci abans d’im­pos­tos de 20,3 mi­li­ons, que va créi­xer en un 3,6%. La fir­ma va ex­pli­car a la jun­ta d’ac­ci­o­nis­tes que ha ini­ci­at un pla per créi­xer en el sec­tor ge­ri­à­tric i ha ad­qui­rit du­es re­si­dèn­ci­es a Sant Boi de Llo­bre­gat i Va­lla­do­lid, i dos edi­fi­cis a Ma­drid i Bar­ce­lo­na per cons­truir-ne du­es més. / Redac­ció

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.