En­tra­da en el llo­guer de cot­xes a Bar­ce­lo­na

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - VIRTUO

La com­pa­nyia fran­ce­sa Virtuo ha tri­at Bar­ce­lo­na per en­trar en el mer­cat es­pa­nyol de llo­guer de cot­xes, des­prés d’ha­ver-se con­so­li­dat a 13 ciutats a Fran­ça, Bèl­gi­ca i el Reg­ne Unit. Ha co­men­çat amb una flo­ta de 100 ve­hi­cles, i pre­veu ar­ri­bar a Ma­drid a fi­nals d’any, se­gons van ex­pli­car ahir el di­rec­tor ge­ne­ral per a Es­pa­nya, Mau­ri­ci Sa­ba­ter, i el fun­da­dor i con­se­ller de­le­gat, Ka­rim Kad­dou­ra. / Efe

EP

Ka­rim Kad­dou­ra i Mau­ri­ci Sa­ba­ter

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.