Alon­so i Ba­la­guer i b720 Ar­qui­tec­tu­ra, en la pa­tro­nal

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - ASINCA

Els es­tu­dis d’ar­qui­tec­tu­ra Alon­so i Ba­la­guer i b720 Ar­qui­tec­tu­ra SL, les du­es fir­mes ca­ta­la­nes més grans del sec­tor, s’han in­cor­po­rat a la pa­tro­nal Asinca, que fins ara as­so­ci­a­va 60 em­pre­ses del sec­tor de l’en­gi­nye­ria i la con­sul­to­ria i que re­cent­ment s’ha obert tam­bé a ser­veis pro­fes­si­o­nals re­la­ci­o­nats amb la pla­ni­fi­ca­ció, el dis­seny i la di­rec­ció d’in­fra­es­truc­tu­res i edi­fi­ca­ció. / Redac­ció

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.