Me­tro­va­ce­sa s’es­tre­na a Tar­ra­go­na amb una in­ver­sió de 8,8 mi­li­ons

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - PI­LAR BLÁZQUEZ

Me­tro­va­ce­sa va anun­ci­ar ahir que ha acon­se­guit la lli­cèn­cia d’obra per al seu pri­mer pro­jec­te im­mo­bi­li­a­ri a Tar­ra­go­na per al qual la com­pa­nyia té des­ti­na­da un in­ver­sió de 8,8 mi­li­ons d’eu­ros.

Les obres, que ja han co­men­çat, ai­xe­ca­ran una tor­re de set pi­sos al fi­nal de la ram­bla Pre­si­dent Lluís Com­panys, amb 38 ha­bi­tat­ges d’en­tre dos i qua­tre dor­mi­to­ris que es co­mer­ci­a­lit­za­ran, se­gons ti­pus d’ha­bi­tat­ge en­tre els 189.000 eu­ros, la més ba­ra­ta, i 245.000 eu­ros, la més ca­ra.

En­ca­ra que aques­ta és la pri­me­ra pro­mo­ció que Me­tro­va­ce­sa desen­vo­lu­pa a Tar­ra­go­na, la com­pa­nyia ja té una àm­plia ofer­ta en la res­ta de Ca­ta­lu­nya. Aques­ta set­ma­na tam­bé ha re­but la lli­cèn­cia per ar­ren­car les fei­nes de cons­truc­ció de Re­si­den­ci­al Mi­ra­des, la se­va quar­ta pro­mo­ció a Ter­ras­sa, amb una in­ver­sió pre­vis­ta de més de 9,6 mi­li­ons d’eu­ros, per a la cons­truc­ció de 86 nous ha­bi­tat­ges que s’unei­xen a les 200 que ja es­tà desen­vo­lu­pant a la lo­ca­li­tat.

En to­tal, la com­pa­nyia pre­si­di­da per Ig­na­cio Mo­re­no, es­tà co­mer­ci­a­lit­zant al vol­tant de 800 nous ha­bi­tat­ges en to­ta la co­mu­ni­tat au­tò­no­ma, amb ele­va­da pre­sèn­cia a la pro­vín­cia de Bar­ce­lo­na on té 10 pro­mo­ci­ons, una d’elles a la ma­tei­xa ca­pi­tal: Edi­fi­ci Na­vas 310, ubi­cat al dis­tric­te de Sant An­dreu. La pro­mo­to­ra as­se­gu­ra que en els pro­pers me­sos pre­veu am­pli­ar el seu pro­jec­tes im­mo­bi­li­a­ris a Ca­ta­lu­nya.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.