Ca­na­dell pre­si­di­rà Tu­ris­me de Bar­ce­lo­na en subs­ti­tu­ció de Gas­part

L’ho­te­ler s’aco­mi­a­da del seu equip di­rec­tiu des­prés de 26 anys en el càr­rec

La Vanguardia (Català) - - ECONOMIA - DOLORS ÁL­VA­REZ

El prò­xim pre­si­dent de la Cam­bra de Co­merç de Bar­ce­lo­na, Jo­an Ca­na­dell as­su­mi­rà tam­bé la pre­si­dèn­cia de Tu­ris­me de Bar­ce­lo­na en subs­ti­tu­ció de Jo­an Gas­part, que ha ocu­pat el càr­rec du­rant 26 anys, des de la fun­da­ció de l’or­ga­nis­me. Per es­ta­tuts, el pri­mer lloc a Tu­ris­me de Bar­ce­lo­na li cor­res­pon al pre­si­dent de la Cam­bra, en­ca­ra que pot de­le­gar-lo en una per­so­na de con­fi­an­ça. No obs­tant ai­xò, fonts pro­pe­res a Ei­nes de Pa­ís as­se­gu­ren que Ca­na­dell as­su­mi­rà di­rec­ta­ment la res­pon­sa­bi­li­tat al­menys en una pri­me­ra fa­se.

Tu­ris­me de Bar­ce­lo­na és un con­sor­ci cre­at du­rant l’eta­pa d’al­cal­de de Pas­qual Ma­ra­gall i el seu ob­jec­tiu és pro­mou­re la ciu­tat de Bar­ce­lo­na com a des­ti­na­ció tu­rís­ti­ca. Hi par­ti­ci­pen l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na, la Cam­bra de Co­merç i la Fun­da­ció Bar­ce­lo­na Pro­mo­ció (la pre­si­dèn­cia d’aques­ta en­ti­tat tam­bé cor­res­pon per es­ta­tuts al pre­si­dent de la Cam­bra).

No obs­tant ai­xò, els mem­bres elec­tes d’Ei­nes de Pa­ís con­ti­nu­en ana­lit­zant la dis­tri­bu­ció de fun­ci­ons per go­ver­nar la Cam­bra a par­tir de del pro­per 17 de juny. Com a res­pon­sa­ble dels as­sump­tes de tu­ris­me s’es­tu­dia desig­nar Ro­ser Xa­la­bar­der, la fu­tu­ra vi­ce­pre­si­den­ta ter­ce­ra, que ha en­trat en la Cam­bra amb la so­ci­e­tat d’in­ter­me­di­a­ció im­mo­bi­li­à­ria Nu­bur. El vi­ce­pre­si­dent se­gon, Pe­re Bar­ri­os, s’en­fo­ca­ria més cap a as­sump­tes in­dus­tri­als, d’acord amb el seu per­fil em­pre­sa­ri­al, ja que és fun­da­dor i pre­si­dent de Re­cam Là­ser.

El can­vi en la ins­ti­tu­ció ca­me­ral pro­vo­ca la pri­me­ra re­no­va­ció en els or­ga­nis­mes vin­cu­lats

Jo­an Gas­part, que en aques­ta oca­sió no s’ha pre­sen­tat a les elec­ci­ons a la Cam­bra, va ex­pli­car que ja ha­via ma­ni­fes­tat la se­va in­ten­ció de dei­xar el càr­rec a Tu­ris­me de Bar­ce­lo­na i va as­se­gu­rar que s’ha po­sat a dis­po­si­ció de l’equip d’Ei­nes de Pa­ís per al que pu­guin ne­ces­si­tar.

Gas­part, que ha exer­cit el càr­rec amb cinc al­cal­des de di­fe­rent sig­ne, es va aco­mi­a­dar la set­ma­na pas­sa­da for­mal­ment de la plan­ti­lla i va ofi­ci­a­lit­zar la se­va mar­xa amb un di­nar amb l’equip di­rec­tiu de l’or­ga­nis­me de pro­mo­ció tu­rís­ti­ca.

Tu­ris­me de Bar­ce­lo­na és l’en­ti­tat on el can­vi en la Cam­bra tin­drà l’im­pac­te més im­me­di­at Pe­rò aquest can­vi as­so­leix molts al­tres or­ga­nis­mes. “En­ca­ra ens es­tem as­sa­ben­tant de quants són”, ad­me­ten fonts d’Ei­nes de Pa­ís. En­tre ells, Fi­ra de Bar­ce­lo­na, en­ca­ra que en aquest cas la Cam­bra es­tà obli­ga­da a con­sen­su­ar les de­ci­si­ons im­por­tants amb l’Ajun­ta­ment i amb la Ge­ne­ra­li­tat. Tin­dran tam­bé re­pre­sen­tants al Port, al Con­sor­ci de la Zo­na Fran­ca i pro­ba­ble­ment d’aquí un any al pa­tro­nat de la Fun­da­ció Ban­cà­ria La Cai­xa.

CÉ­SAR RANGEL

Jo­an Ca­na­dell, prò­xim pre­si­dent de la Cam­bra de Co­merç de Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.