“El pre­mi ens mo­ti­va a mi­llo­rar”

La Vanguardia (Català) - - LA CONTRA - JA­VI­ER GAR­CÍA CASCAJERO, res­pon­sa­ble d’Ex­pe­ri­èn­cia Mò­bil de BBVA Es­pa­nya

L’in­for­me The For­res­ter Banking Wa­ve: Eu­ro­pe­an Mo­bi­le Apps, Q2

2019 si­tua BBVA al cap­da­vant de la ban­ca mò­bil d’Eu­ro­pa. For­res­ter des­ta­ca que BBVA “com­bi­na una fun­ci­o­na­li­tat ex­cep­ci­o­nal amb la mi­llor ex­pe­ri­èn­cia d’usu­a­ri”.

For­res­ter ha ator­gat la mà­xi­ma pun­tu­a­ció a l’app de BBVA en fun­ci­o­na­li­tat. Qui­nes àre­es de desen­vo­lu­pa­ment li que­den?

Els nos­tres equips es­col­ten el fe­ed­back dels cli­ents, i els aju­den a fer re­a­li­tat les opor­tu­ni­tats que te­nen en les se­ves fi­nan­ces.

Qui­nes mi­llo­res han in­cor­po­rat a l’app en pri­va­ci­tat i se­gu­re­tat? Hem afe­git un mò­dul de Se­gu­re­tat i Pri­va­ci­tat per­què els cli­ents tin­guin el con­trol ab­so­lut de tot el que pas­sa amb les se­ves fi­nan­ces. D’al­tra ban­da, el banc fa un mo­ni­to­rat­ge de tots els mo­vi­ments i l’app avi­sa a l’usu­a­ri si, per exem­ple, de­tec­ta un pri­mer mo­vi­ment en les se­ves tar­ge­tes en una ubi­ca­ció que no és l’ha­bi­tu­al.

I si de­tec­ten que hi ha un pos­si­ble frau?

Es pot res­trin­gir l’ope­ra­ti­va de comp­tes, tar­ge­tes i tots els pro­duc­tes d’es­tal­vi, que con­ti­nu­a­ran dis­po­ni­bles per ser con­sul­tats. Si és el cli­ent qui sos­pi­ta que les se­ves claus no són se­gu­res, pot res­trin­gir l’ope­ra­ti­va en lí­nia.

La con­sul­to­ra dis­tin­geix BBVA Bco­nomy. Sí, és l’ei­na que ofe­reix BBVA per­què els seus cli­ents en­ten­guin el dia a dia de les se­ves fi­nan­ces.

Com han acon­se­guit ser re­co­ne­guts per ter­cer any com la mi­llor app ban­cà­ria d’Eu­ro­pa? El se­cret és la for­ma de tre­ba­llar i te­nir una es­tra­tè­gia de­fi­ni­da. El nos­tre fo­cus és el cli­ent i cons­tant­ment pen­sem com mi­llo­rar i llan­çar nous ser­veis. El pre­mi a la mi­llor app no és no­més un re­co­nei­xe­ment; és una mo­ti­va­ció per mi­llo­rar i ofe­rir la mi­llor ex­pe­ri­èn­cia als cli­ents.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.