Un gos en la se­va vi­da

La Vanguardia (Català) - - LA CONTRA -

Turc­het es va es­pe­ci­a­lit­zar en llen­guat­ge no ver­bal a l’ana­lit­zar dese­nes de de­bats po­lí­tics per a la se­va te­si de Po­lí­ti­ques. De ma­ne­ra que és ine­vi­ta­ble pre­gun­tar-li pel de Ma­nu­el Valls, fai­xat en po­lí­ti­ca mu­ni­ci­pal i na­ci­o­nal fran­ce­sa i ara bar­ce­lo­ni­na: “Valls par­la amb un po­sat –apun­ta– mas­sa es­ti­rat i amb ges­tos rec­ti­li­nis. Mi­llo­ra­ria si in­tro­du­ís més ro­do­ne­ses al seu es­til; si no fos tan rí­gid i de­can­tés més el cap a l’es­col­tar. I, per Déu, si som­ri­gués m és i amb més na­tu­ra­li­tat”. Li xi­vo el con­sell que li va do­nar a Valls la me­va com­pa­nya Ima Sanc­hís: “Ma­nu­el, com­pra’t un gos i cau­ràs més sim­pà­tic”. I hi coin­ci­deix, pe­rò afe­geix som­ri­ent: “Sí, pe­rò mi­llor si adop­ta un gos ca­ri­nyós i de car­rer”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.