La Vanguardia (Català) : 2019-06-07

OPINIÓ : 23 : 23

OPINIÓ

23 DIVENDRES, 7 JUNY 2019 LA VANGUARDIA OPINIÓ CARTES DELS LECTORS La Vanguardia La Vanguardia Podeu enviar les vostres cartes a agraeix les aportacion­s dels lectors i tria per publicar aquells textos que no superin els mil caràcters. Les cartes han d’anar firmades amb nom i cognoms i hi ha de constar el DNI o el passaport, l’adreça i el telèfon. No es publicaran escrits [email protected]­ia.cat. firmats amb pseudònim o inicials. es reserva el dret de resumirne o extractar-ne el contingut i de publicar els que consideri oportuns. No es mantindrà correspond­ència ni s’atendran visites o trucades sobre originals no publicats. ATENCIÓ AL SUBSCRIPTO­R LA VANGUARDIA EDICIONES SL CRE-A IMPRESIONE­S DE CATALUNYA SL Edita Imprimeix Tel.: 933 481 482. Fax: 93 486 39 15 Av. Diagonal, 477 08036 Barcelona Tel.: 93 481 22 00 / 93 481 25 00 Fax: 902 185 587 Polígon Zona Franca, carrer 5, sector C. 08040 Barcelona C/ Meridiano, 19. 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid JAVIER GODÓ, COMTE DE GODÓ President atencional­[email protected]­rdia.com ROTOMADRID, SL. MARINA BCN DISTRIBUCI­ONS SL Carlos Godó Valls Ramon Rovira Ana Godó Jaume Gurt Pere G. Guardiola Jaume Peral David Cerqueda .................................................. Conseller Delegat ......................................................... Adjunt a la Presidènci­a ................................................................... Directora de Libros de Vanguardia i V. Dossier .............................................................. Director General Corporatiu .................................................. Director General Comercial ............................................................. Director General de Negoci Audiovisua­l ..................................................... Director General de Nous Negocis i CDO Distribuei­x ATENCIÓ AL LECTOR Carrer E, 1 (cant. c/6). Pol. Industrial Zona Franca. 08040 Barcelona Tel.: 93 361 36 00 Tel.: 93 481 22 00. Fax: 902 185 587 Cartes dels lectors www.lavanguard­ia.com Internet [email protected]­ia.es GODÓ STRATEGIES SLU ANUNCIS I ESQUELES Per telèfon Barcelona B-18078-2011 2014-1718 (edició impresa) 2462-3415 (edició en línia en pdf ) Dipòsit legal ISSN Defensor del lector 902 178 585 Av. Diagonal, 477. 08036 Tel.: 93 344 30 00. Fax: 93 344 31 88 María de Molina, 54, 4.º. 28006 Tel.: 91 515 91 00. Fax: 91 515 91 09 [email protected]­ia.es ISSN Madrid Difusió controlada por OJD JAVIER GODÓ, COMTE DE GODÓ President-Editor © LA VANGUARDIA EDICIONES, SL. BARCELONA, 2019. TOTS ELS DRETS RESERVATS Òscar Ferrer Xavier Martín Juan Carlos Ruedas ............................................................. Director General .......................................................... Director Econòmic Financer .............................................. Director de Marketing Aquesta publicació no pot ser reproduïda, ni totalment ni parcialmen­t, ni registrada en, o transmesa per, un sistema de recuperaci­ó d’informació, de cap manera ni per cap mitjà, sigui mecànic, fotoquímic, electrònic, magnètic, electroòpt­ic, per fotocòpia, o qualsevol altre, sense el permís previ per escrit de l’empresa editora. A efectes del que preveu l’article 32.1 del Text Refós de l’LPI, La Vanguardia Ediciones, SL s’oposa expressame­nt a la utilitzaci­ó de qualsevol contingut d’aquest diari amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb fins comercials (press-clipping) sense tenir l’autoritzac­ió prèvia de La Vanguardia Ediciones, SL

© PressReader. All rights reserved.