La Vanguardia (Català) : 2019-06-07

CLASSIFICA­TS : 73 : 61

CLASSIFICA­TS

61 DIVENDRES, 7 JUNY 2019 LA VANGUARDIA Classifica­ts RECEPCIÓ DIRECTA ANUNCIS PER INTERNET ANUNCIS PER TELÈFON 902 17 85 85 Av. Diagonal, núm. 477, planta 1 08036 Barcelona Contracteu el vostre anunci directamen­t des de casa 9 # 1 - 1%1 % 4 01 ""Á %#3 3 1 43 3 9 - 03 " #31 ž™Aš™™¬ "%3 -4#3šÁ %" PACTEMOS # # # c† ¢œŸÁœœ™Á›¡ Œ‹z‘Á A‘E "Ášž› ¢AšŸ¬ 0 #1 Á %" # # # c† 3Á¢œð›œšðš Á A †AxTA ™Á ž›A œ¬ 0 1Á %" # # # c† 3Á ¢œ›ðœ¡™ð™¢›Á 0XkA‡Â š™Á Arizala 74|Còrsega 252 ¢Až¢¬ - %" Á %" 932 204 411 # # # c† A -AuzwA ›Á 3Á ¢œðš›ðœ¡šÁ - 03 " #3%1 0 Á %"  " 4 3 1 ›› < › $ 3%1 # # # Z‡RmSz k†mXkz VŽƒuX“ wAwAð VA‡ A ›Á -Œ†z ‘mSmzÁ 3Á ¢œ šž ¡¡ ¡™Á ’’’Á‹ŒkA‹m‹AÁX‡ c† ¢œ œ›š ¡™ ¢™Á ›¡ ¬Á mx ‡XwAxAÁ - 03 " #3%1 9Á %" 3z†x‡œ /4 0? /4 0? /4 0? # # # c† XuXx 1z]mA AŒ†A ” ‡Œ‡ AwmkA‡ VX xŒX‘z Szx xz‡z‹†z‡ Szwz xŒxSAÁ3†A‹z X“…Œm‡m‹z ‹X mx‘m‹Ax A š SzƒA Ç9zu‘X†A‡AE zwƒÁž™¬ VX uŒ A ‘mÁšš A ›š lÁ ‘Á"AV†mV x‚ ŸÁ ƒm‡z š‚ÁŸ¡ž¡š¡™›ž ” ¢œœœœ™žœœ 3Á ¢œ œœ œš ŸŸ -A†tmxk ƒ†m‘AVzÁ 14- 0 %9 %3 1 ¢ 𠚝Ÿ ¬ # # # c† "zuuX‹ xA‡o A ‹zVzÁŸœŸ›œ¡š %9 # 3% Vz‹AVzÁŸœ™ ¡š™ œœ¢ šž™ - % 0 # 3 Á Œuz †X‡ƒmxk|xÁ 3Á Ÿ¢¡ ¢¢ œœÁ 10 Ÿ™A X‡ƒXS‹ASŒuÁŸž™¢ Ÿ 0XkA‡Á A-AuzwAÁ A †AxTAÁ "z‹Xu-Œx‹šÁ 1mx umwm‹X ‹mXwƒzÁ -tÁ -†zƒmz k†A‹m‡Á "Œ” Vm‡S†X‹z‡Á " ;- 03 ›¡ Á Ÿ¡¡ ›š œŸ› 0 %#1 1 09 1 ÝÝÝ š ÝÝ 1 %0 #3 1 ÝÝÝ ðš uz†mX‡ð uz‹ ð› xSAx‹‡ÝÝ 1AuÁlARÁSz­x VŒSlA Ÿž¡ š¡Ÿ ž¡¡Á ÝÝÝ%0 #3 1 Ÿ¢ž šš šš œšÝÝÝ /4 0%" 11 3 %"- 3% œ™¬Á 6- ; ž™¬Á › Á0 %# -†z]ŒxVA ” “𠋆XwA AwmuuA kmkAx‹XÁ-†z‡‹A‹mSÁ 1Xx‡z†mAuÁ 3A‹mAxAÁ Ÿ¡ Ÿœ¢ œ¢ › l‡Á ê AuAR†mA ›žšÂ x‹uzÁ šI 1 0 ž™ Á 3 0 1 ¢œ ›Ÿ Ÿž ›› 4 # › AÁ†XuuXxAŸ¢¡œš ¢¢ � Tú tries #30 1 Ë 13 3 1 Á › Á Ÿ¡œ Ÿ› ¢¡¢Á 4 # - %" "‡sÁ †XuAsAxð ‹X Sm†SŒuA‹z†mzÁ 3Á ¢œ ›š¡ Ÿ ™šÁ 30 Á 3 žžA ƒA†‹Á ðš 4†kXuuÁ ™¬AE 0XƒX‹m†C‡AE Ÿœš ¡ žŸœÁ 1 0 < # uZ‡RmSz X†|‹mSz ” wC‡AE -m‡z ƒ†m‘AVz Ÿœš ¢Ÿ¡ ¢Ÿ %#3 3 1 œ %9 # 3 1 ›l Ÿ¢¡ ž¢œ Ÿ›Á # žž Á†XuA“ ‹z‹AuÁŸœ› ¢™ž  0 ; " 11 3 0)3 wŒx‹AxX†šš¡ÁSzwÁ ‡ƒAyzuA‡Â A ‹mxA‡›l 9m‡A1AumVA‡ Ÿ¢™¢¢›š¢ # 3 Awƒ †ƒA Ÿ™›žœŸ™¢ #14- 0 1 # 0 # ÝÝÝÝÝÝÝ ¡ %0 #3 1 ÝÝÝÝÝÝÝ #‘A 1†‹A 1X“”‡ ¡™¬ ¢œ›œ››¡¡ û"ý ðš #A‘A‡ ›lÁ 1AumVA‡Á Á ðž Awƒz †ƒAÁ Á Ÿž¡ žš ŸŸŸÁ 4 - w‡s‡êƒ†m‡A‡ÁŸ¢ ¡œ¢ œ " 3 0% 3<Á "X mxmSmz ›™ AÁ 1Aw” ‡mx ƒ†m‡A‡ w‡s󟟚™Ÿ ž x‡ŒƒX†ARuX 1AumVÁ Ÿ ž ›¢ ™™ Ÿ "4#3 # 0 šš " 1 1 1 šž ¬Á 1Xx‡ŒAu †XuAsAx‹XÁ ŒSlAÁ WWW.TOPDAMAS.COM Ý <0%1 " 1 1ÝÁ¢œ œ™ š ž™ 657 432 258 657 430 209 ÝÝ 3%3 #4 ÝÝ 1 # " #3 0 1 RŒXx wA‡AsXÁ m‡S†XÁŸžž œ¡š ¢ EN TOP DAMAS 0 1 # 14 ÁŸŸŸ œ› ŸžœÁ EL LUJO, LA BELLEZA Y LA DISCRECIÓN ES REAL 1 # 0 ƒŒ†zƒuASX† Ÿ¢¡œ›œ™ž¢ 1- $% "1 3 0%3 œ Á VX‡xŒVA Szx SuA‡XÁ ŸŸž ™œ Ÿ¢ "1ÁAxAuASXm‹XSAuÁŸœžš™œ› 65€ - 1/2 h. 110€ - 1 h. › %1 3 9%1 ŸŸ ¡¢¡ œœ¢ SANT EUSEBI, 68 " # 1 0 %# 1 ¡™œ žš¡ ››šÁ Að RuAwz‡ ¡™œ žžœ žž™Á XuuA VŒuSX ” SA†myz‡A ‹zVz ƒuASX† ƒA†A ‹oÁ Xð ‡z‡ Szx uXxkŒAÁ 3Á Ÿ¢› ™ŸŸ ž™ # 3 › $%1Á 0 ; ÝÝÝ%0 #3 1 Ÿ›ž šžž žžš ÝÝÝ " 40 1 %3Á 3Á ¢œ ›œš žš žšÁ ž› $%1Á ¢œ ›Ÿ Ÿž ›› 041  Á1 ;<Á Ÿ™™››œ™›Á # 1 #4 9 1Á Ÿ¢ž   ¡™¢Á 1 " 1 ƒ†XSm‡A 1†‹A‡ VX š¡ A œ™ Ayz‡Â XVŒSAVA‡ ” Szx RŒXxA ƒ†X‡XxSmAÁ z†A†mz ]uX“mð RuX 3Á Ÿ™Ÿ žœž Ÿ¡š ꢜ š Ÿ ž 1 # 0 # 1†‹A‡Á kŒAƒA‡ ‡ƒAyA ¢œ›œ››¡¡ š¡ðœž AÁ -—AÁ www.donpis .c m donpiso Amb la garantia Cada diumenge amb http://clasificad­os.lavanguard­ia.com MOTOR Compres cotxes Compres motos Compres altres Vendes cotxes Vendes motos Vendes altres FEINA Directius Màrqueting i Comercial Enginyers i Tècnics Administra­ció i Finances Secretaria i Recepció Sanitat Serveis domèstics Altres IMMOBILIÀR­IA Vendes pisos Vendes altres immobles Lloguers pisos Lloguers altres immobles Compres immobles DIVERSOS Serveis Altres Sepultures Contactes Demandes Relax

© PressReader. All rights reserved.