TUR­QUIA BOMBARDEJA ELS KURDS A SÍ­RIA

La UE, con­tra l’ofen­si­va, men­tre l’Iran i Rús­sia de­ma­nen con­ten­ció

La Vanguardia (Català) - - PORTADA - JORDI JOAN BAÑOS Is­tan­bul. Cor­res­pon­sal

La po­bla­ció fuig de Ras al-Ain, po­ble del nord de Sí­ria ata­cat per l’avi­a­ció tur­ca.

La UE ins­ta a atu­rar l’ofen­si­va, men­tre l’Iran, Rús­sia i l’OTAN de­ma­nen con­ten­ció

L’exèr­cit dels Es­tats Units no in­ter­fe­reix en l’avanç de les tro­pes tur­ques

El Bro­lla­dor de Pau va co­men­çar a ves­sar bom­bes a les qua­tre de la tar­da. Aquest és el xo­cant nom amb què Tur­quia ha ba­te­jat la se­va ter­ce­ra cam­pa­nya al nord de Sí­ria, en la ma­tei­xa lí­nia de l’ope­ra­ció Ram d’Oli­ve­ra amb què va pren­dre Afrín fa un any i mig. El pre­si­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan va re­ve­lar amb un tuit el nom i l’ini­ci de l’ope­ra­ció, que va de­fen­sar “per im­pe­dir la cre­a­ció d’un cor­re­dor del ter­ror a la nos­tra fron­te­ra sud”.

De mo­ment, el ter­ror re­cor­ria els car­rers de Ras al-Ain, Tel Abi­ad i Ain Isa, pri­me­res di­a­nes kurd-si­ri­a­nes de l’avi­a­ció tur­ca, que hau­ria col­pe­jat fins a 16 ob­jec­tius en les pri­me­res ho­res. Tot ai­xò per acla­rir la in­cur­sió ter­res­tre, que va co­men­çar ahir poc abans de la mit­ja­nit. En ella les tro­pes tur­ques es­ta­ri­en acom­pa­nya­des per 18.000 mi­li­ci­ans si­ri­ans des­pla­çats des d’Afrin, Ja­rà­bu­lus i Id­lib. Aquests es­ta­ven acan­to­nats ahir a la nit a la ciu­tat tur­ca d’Ak­çaka­le, que no­més un mur se­pa­ra de Tel Abi­ad.

Però l’èxo­de de ci­vils ja ha co­men­çat, amb co­lum­nes de fum com a fons, a les ma­tei­xes lo­ca­li­tats eva­cu­a­des di­lluns pels nor­da­me­ri­cans, que es man­te­nen en d’al­tres. En aques­ta ma­tei­xa zo­na, les mi­lí­ci­es kur­des ha­vi­en des­man­te­llat els seus pro­pis bún­quers en els úl­tims dos me­sos, men­tre es va man­te­nir la fic­ció d’una zo­na de se­gu­re­tat con­jun­ta. Pre­vi­si­ble­ment, Anka­ra diu que ha des­tru­ït ar­se­nals i es­truc­tu­res del Par­tit dels Tre­ba­lla­dors del Kur­dis­tan (PKK), men­tre que la fi­li­al si­ri­a­na d’aquest, les Uni­tats de Pro­tec­ció Po­pu­lar (YPG), no menys pre­vi­si­ble­ment afir­men que els edi­fi­cis cas­ti­gats són ci­vils.

Fonts kur­des de l’Iraq par­len d’una vin­te­na de fe­rits, men­tre que l’YPG as­se­gu­ra que cinc ci­vils han mort, dos mi­li­ci­ans, se­gons fonts tur­ques, que tam­bé de­cla­ren que tres obu­sos llan­çats per l’YPG hau­ri­en im­pac­tat con­tra zo­nes re­si­den­ci­als a les lo­ca­li­tats tur­ques de Nu­say­bin i Cey­lan­pi­nar.

En qual­se­vol cas, Anka­ra es­ta­ria in­ten­tant evi­tar les bai­xes ci­vils, da­vant les in­nom­bra­bles pres­si­ons re­bu­des, des de Was­hing­ton, Brus­sel·les, Te­he­ran o Mos­cou.

Els Vint-i-vuit de la UE van cri­dar ahir a atu­rar l’ofen­si­va. Men­tre que Do­nald Trump ad­ver­tia, en un nou gir, que no do­na su­port a la in­va­sió. I an­ti­ci­pant­se a la in­cur­sió ter­res­tre, do­na­va ja a l’exèr­cit turc com a ocu­pant de les pre­sons de l’YPG, ins­tant Anka­ra a res­pon­sa­bi­lit­zar-se de la cus­tò­dia dels mi­lers de pre­so­ners d’Es­tat Is­là­mic.

Per avui ma­teix, Fran­ça i el Reg­ne Unit han con­vo­cat una reu­nió del con­sell de Se­gu­re­tat de l’ONU. Men­tre que el se­cre­ta­ri ge­ne­ral de l’OTAN, Jens Stol­ten­berg, que s’ha­via mos­trat com­pren­siu amb les pre­o­cu­pa­ci­ons de se­gu­re­tat de Tur­quia, fe­ia ahir una cri­da a la con­ten­ció al seu pre­si­dent, amb qui es reu­ni­rà de­mà. Les pri­me­res ca­ra­va­nes de ve­hi­cles ci­vils do­nen fe de l’an­si­e­tat de la po­bla­ció ma­jo­ri­tà­ri­a­ment kur­da, no ne­ces­sà­ri­a­ment afec­ta a l’YPG. Les pri­me­res ex­plo­si­ons van dis­si­par la re­ti­cèn­cia de molts a allu­nyar-se de ca­sa se­va. Fins ahir, els do­mi­na­va el te­mor de per­dre-la, a la llum del que va pas­sar a Afrin, on els ha­bi­tat­ges kurds van ser ocu­pats per al­tres des­pla­çats si­ri­a­no­à­rabs.

Però més que a les tro­pes tur­ques, els kurds te­men les mi­lí­ci­es bar­bu­des de l’Exèr­cit Si­rià Lliure, no gai­re di­fe­rents a les ava­la­des des del Golf i Oc­ci­dent al llarg de la guerra. Una co­mis­sió de drets hu­mans de l’ONU va cri­ti­car Tur­quia fa un mes per la in­se­gu­re­tat a Afrin. Ai­xí ma­teix, el pro­jec­te d’Er­do­gan d’ins­tal·lar un mi­lió de re­fu­gi­ats si­ri­ans a la se­va “zo­na de se­gu­re­tat” crea alar­ma. Re­pa­tri­a­ció per a uns és ex­pro­pi­a­ció per al­tres.

El món es­tà ama­tent al risc de ca­tàs­tro­fe, in­di­fe­rent al fet que el Par­la­ment turc ha­gi pror­ro­gat per un any el man­dat d’in­ter­ven­ció mi­li­tar a Sí­ria. O que el nou al­cal­de d’Is­tan­bul i to­ta l’opo­si­ció –ex­cep­te el prokurd HDP– di­guin que el seu cor es­tà amb les tro­pes.

DELIL SOULEIMAN / AFP

DELIL SOULEIMAN / AFP

Sol­dats de l’exèr­cit turc pre­pa­ren els ve­hi­cles ar­mats per a l’ofen­si­va ter­res­tre que va co­men­çar ahir a la nit

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.