Mes­si: “Si em vo­len, con­ti­nu­a­ré aquí en­can­tat”

L’ar­gen­tí, con­ci­li­a­dor, pro­cla­ma la lle­ial­tat al Bar­ça en una en­tre­vis­ta a RAC1

La Vanguardia (Català) - - PORTADA - ORI­OL DOTRAS Bar­ce­lo­na

Fins no fa gai­re, con­ver­sar amb Leo Mes­si du­rant gai­re­bé tres quarts d’ho­ra sem­bla­va im­pen­sa­ble. In­tro­ver­tit, ha tar­dat anys a vo­ler po­sar-se al­tre cop da­vant dels mi­crò­fons i res­pon­dre amb na­tu­ra­li­tat a les pre­gun­tes del pe­ri­o­dis­ta en qües­tió. En una eta­pa de ple­na ma­du­re­sa, l’ar­gen­tí exer­ceix de ca­pi­tà tam­bé fo­ra del camp i ofe­reix un dis­curs ric en ma­ti­sos. Els pe­ri­o­dis­tes Jordi Bas­té i Ro­ger Sa­pe­ras van po­der cor­ro­bo­rar-ho en pri­me­ra per­so­na du­rant l’en­tre­vis­ta con­ce­di­da a El món a RAC1. En el marc de l’es­tre­na aques­ta nit de l’es­pec­ta­cle Mes­si10 by Cir­que du So­leil, l’as­tre ar­gen­tí va mos­trar el cos­tat més ín­tim i pro­per. Tot en la se­va vi­da gi­ra al vol­tant de la fa­mí­lia i del Bar­ça. D’ai­xò en va que­dar cons­tàn­cia en la con­ver­sa. Per més que al seu con­trac­te es­ti­gui es­ti­pu­la­da una clàu­su­la que li per­me­tria mar­xar lliure al fi­nal d’aques­ta tem­po­ra­da, Mes­si, als 32 anys, no pre­veu aques­ta pos­si­bi­li­tat. El seu desig és aca­bar la se­va bri­llant car­re­ra al club que li va do­nar l’opor­tu­ni­tat de con­ver­tir-se en fut­bo­lis­ta. Una part no s’en­tén sen­se l’al­tra. “Si em vo­len, es­ta­ré en­can­tat de que­dar­me. La me­va idea sem­pre ha es­tat aques­ta. No ha can­vi­at res”. El temp­ta­va ju­gar a l’Ar­gen­ti­na, al seu es­ti­mat Newell’s, abans de pen­jar les bo­tes, però fa temps que Ro­sa­rio va dei­xar de ser la se­va pri­me­ra llar. La ma­jor part de la se­va vi­da ha trans­cor­re­gut a Bar­ce­lo­na, ciu­tat que el va aco­llir i on se sent cò­mo­de. No vol que els seus fills pas­sin pel ma­teix que va ha­ver de pas­sar ell quan era un nen. “No m’agra­da­ria can­vi­ar les amis­tats i que es tren­qui el cer­cle de gent que te­nen. A mi em va to­car viu­re-ho i no vull que pas­sin pel ma­teix. Ai­xò ho va­lo­rem molt”.

Mal­grat el seu amor etern de­cla­rat al Bar­ça, Mes­si va con­fes­sar que els anys 2013 i 2014 van ser els seus “pit­jors mo­ments”. Els pro­ble­mes amb Hi­sen­da li van fer re­plan­te­jar-se se­ri­o­sa­ment la se­va con­ti­nu­ï­tat al club. “Va ser molt di­fí­cil per a mi i per a to­ta la me­va fa­mí­lia. Es van ra­be­jar amb mi. En aque­lla èpo­ca vaig te­nir al cap to­car el dos; no per­què vol­gués dei­xar el Bar­ça, si­nó per mar­xar d’Es­pa­nya. Em vaig sen­tir molt mal­trac­tat i no vo­lia es­tar més temps aquí”. Mes­si va ser el pri­mer d’una llar­ga llis­ta de fut­bo­lis­tes san­ci­o­nats pel fisc es­pa­nyol, per ai­xò ad­met que al prin­ci­pi va ser “tot tan dur”.

Apa­rent­ment més se­rè que en la se­va úl­ti­ma en­tre­vis­ta, Mes­si va re­pas­sar l’ac­tu­a­li­tat blau­gra­na

sen­se de­fu­gir cap qües­tió. Va acla­rir que no va vo­ler cri­ti­car la di­rec­ti­va quan li van pre­gun­tar si el club ha­via fet prou per por­tar al­tre cop Neymar. “Re­al­ment no ho sa­bia per­què no vaig par­ti­ci­par en les ne­go­ci­a­ci­ons. No ho vaig dir per to­car el cros­tó a nin­gú. No és un te­ma que em con­cer­nei­xi. Si bé mol­ta gent ho pen­sa, jo no faig els fit­xat­ges”. Mes­si, que va dir que en­tén que “molts so­cis” no vul­guin que tor­ni el bra­si­ler, va as­se­gu­rar que aquest es va pe­ne­dir avi­at d’ha­ver-se’n anat a Pa­rís. “El vaig veu­re al Ma­drid”, va afe­gir en l’en­tre­vis­ta.

Va in­sis­tir que el ves­tu­a­ri no té el po­der que se li atri­bu­eix, si bé es va des­mar­car de les ma­ne­res i el mo­ment tri­at per Piqué per de­nun­ci­ar-ho: “Jo no ho hau­ria dit per­què la pi­lo­ta es va fer més gros­sa”. Sí que va re­co­nèi­xer que des del club els de­ma­nen opi­nió so­bre fit­xat­ges, com la pos­si­bi­li­tat de re­cu­pe­rar Neymar o d’in­cor­po­rar Griezmann, però va ne­gar man­te­nir una mala re­la­ció amb el fran­cès i que no el vol­gués a l’equip (“És men­ti­da”). Creu que Griezmann “s’aca­ba­rà adap­tant”, tot i que con­si­de­ra que “no és fà­cil ju­gar al Bar­ça”. D’un al­tre fran­cès com Dem­bé­lé i la se­va fra­se “No sap par­lar” a Ma­teu La­hoz, es va ex­pli­car: “Pot­ser em vaig ex­pres­sar mala­ment. Era di­fí­cil que li ha­gués dit al­gu­na co­sa per­què a l’Ous­ma­ne en­ca­ra li cos­ta for­mar ora­ci­ons, par­lar en cas­te­llà”.

Va ex­cul­par Val­ver­de –de qui es va ale­grar que con­ti­nu­és com a en­tre­na­dor– del fra­càs eu­ro­peu con­tra el Li­ver­po­ol (“La der­ro­ta va ser cul­pa nos­tra, com a Ro­ma”) i va la­men­tar “ha­ver dei­xat es­ca­par mol­tes opor­tu­ni­tats de gua­nyar més Cham­pi­ons”. Pre­ci­sa­ment des de des­prés del par­tit d’An­fi­eld no par­la llar­ga­ment amb Bartomeu, però as­se­gu­ra que no té “cap pro­ble­ma” amb el pre­si­dent. No ama­ga que la se­va mi­llor èpo­ca la va viu­re amb Gu­ar­di­o­la, “el mi­llor

LA FA­MÍ­LIA, BÀ­SI­CA L’ar­gen­tí es que­da a Bar­ce­lo­na en part per­què els seus fills no pa­tei­xin una ex­pe­ri­èn­cia com la se­va

en­tre­na­dor” que ha tin­gut, se­guit de prop per Luis En­ri­que. Gu­ar­da el mi­llor re­cord del 0-2 al Ber­na­beu en una se­mi­fi­nal de Cham­pi­ons con­tra el Ma­drid. Dels seus in­nom­bra­bles gols, es que­da amb el de la fi­nal de Ro­ma con­tra el Manc­hes­ter Uni­ted.

Tro­ba a fal­tar Cris­ti­a­no a la Lli­ga i li pre­o­cu­pa poc qui dels dos aca­bi amb més Pi­lo­tes d’Or a les vi­tri­nes. Va­lo­ra la Creu de Sant Jordi re­bu­da aquest any i re­but­ja el so­bre­nom de “Déu”. “No m’agra­da que els meus fills ho sen­tin”. Men­ció es­pe­ci­al per a en Ma­teo, el mit­jà, el més en­tre­ma­li­at i me­di­à­tic. “L’es­tem ta­llant una mi­ca per­què se’ns es­tà es­ca­pant de les mans”, va dir amb un tí­mid som­riu­re.

LLIBERT TEIXIDÓ

Leo Mes­si i Jordi Bas­té abans de l’en­tre­vis­ta, fe­ta abans de l’es­tre­na de Mes­si10 by Cir­que du So­leil

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.