Sánc­hez s’ofe­reix com a ga­rant de la con­vi­vèn­cia

El lí­der del PSOE obli­da a Bar­ce­lo­na el 155 i diu que és l’únic que pot “re­cons­truir ponts”

La Vanguardia (Català) - - PORTADA - MAITE GUTIÉRREZ JUAN CARLOS MERINO

Pocs di­es abans que es fa­ci pú­bli­ca la sen­tèn­cia als lí­ders del pro­cés in­de­pen­den­tis­ta, Pe­dro Sánc­hez va pro­ta­go­nit­zar ahir un mí­ting a Bar­ce­lo­na en què va dei­xar de ban­da les ad­ver­tèn­ci­es de les úl­ti­mes jor­na­des so­bre l’ar­ti­cle 155 o la llei de Se­gu­re­tat Na­ci­o­nal per mos­trar-se més con­ci­li­a­dor. El lí­der del PSOE va as­se­gu­rar que el seu par­tit és l’únic que pot “re­cons­truir els ponts” i ga­ran­tir la con­vi­vèn­cia.

Des­prés d’ha­ver ad­ver­tit, per ac­ti­va i per pas­si­va, que no li tre­mo­la­rà el pols per pa­rar els peus a l’in­de­pen­den­tis­me en cas que vul­ne­ri la llei, el pre­si­dent es­pa­nyol en fun­ci­ons, Pe­dro Sánc­hez, va can­vi­ar de mar­xa aquest di­me­cres i es va eri­gir en l’únic ga­rant “de la con­vi­vèn­cia a Ca­ta­lu­nya”. La sen­tèn­cia del ju­di­ci del pro­cés ja és im­mi­nent, i les cri­des del so­bi­ra­nis­me a la deso­be­di­èn­cia, ca­da ve­ga­da més in­sis­tents. Al par­tit so­ci­a­lis­ta s’es­cam­pa la pre­o­cu­pa­ció per­què una sen­tèn­cia du­ra als lí­ders in­de­pen­den­tis­tes pro­ces­sats pro­vo­qui un in­cen­di so­ci­al que l’Exe­cu­tiu de Quim Tor­ra apro­fi­ti per pas­sar de les sim­ples pa­rau­les a l’ac­ció just a les por­tes d’unes eleccions ge­ne­rals en què el lí­der del PSOE es ju­ga el seu fu­tur. Un es­ce­na­ri de con­fron­ta­ció que ahir Sánc­hez va vo­ler allu­nyar du­rant l’ac­te que va pro­ta­go­nit­zar a Bar­ce­lo­na jun­ta­ment amb el pri­mer se­cre­ta­ri del PSC, Mi­quel Ice­ta, la can­di­da­ta per Bar­ce­lo­na, Me­rit­xell Ba­tet, i el pri­mer ti­nent d’al­cal­de de la ciu­tat, Jaume Coll­bo­ni.

Aques­ta ve­ga­da no hi va ha­ver cap al·lu­sió a pos­si­bles desa­ca­ta­ments per part del Go­vern ni al 155 ni a la llei de Se­gu­re­tat Na­ci­o­nal ni a les de­ten­ci­ons de CDR. Da­vant un mi­ler de mi­li­tants al Cen­tre de Con­ven­ci­ons In­ter­na­ci­o­nals del Fò­rum, Sánc­hez es va allu­nyar del to bel·li­ge­rant con­tra el Go­vern que ha­via mos­tra aquests di­es i va si­tu­ar els so­ci­a­lis­tes com la for­ça capaç de “re­cons­truir els ponts” i la “con­vi­vèn­cia” que l’in­de­pen­den­tis­me “ha tren­cat” en una Ca­ta­lu­nya “que és plu­ral”. I per ai­xò si acon­se­gueix go­ver­nar des­prés de les eleccions s’ocu­pa­rà “de les de­man­des i les ur­gèn­ci­es dels ca­ta­lans cor­rents, de les in­fra­es­truc­tu­res, la se­gu­re­tat, la sa­ni­tat, el cor­re­dor me­di­ter­ra­ni o l’edu­ca­ció” ofe­rint “di­à­leg” dins la le­ga­li­tat.

Sánc­hez va re­co­llir el guant de “cen­tra­li­tat” i d’“es­ta­bi­li­tat” que di­lluns ha­via llan­çat el pri­mer se­cre­ta­ri del PSC, Mi­quel Ice­ta, du­rant la mo­ció de cen­su­ra fa­lli­da de Cs con­tra Quim Tor­ra. Da­vant els re­mo­lins que po­den pro­vo­car, a pa­rer seu, els in­de­pen­den­tis­tes i les dre­tes, els so­ci­a­lis­tes ofe­rei­xen un ho­rit­zó de “re­con­ci­li­a­ció” que su­peri la di­vi­sió en què es­tà ins­tal·la­da Ca­ta­lu­nya i que pas­si pan­ta­lla “d’una ve­ga­da” del pro­cés i els pro­ble­mes que ha cau­sat. Un mi­sel sat­ge d’op­ti­mis­me amb què el PSC as­pi­ra a mi­llo­rar els seus re­sul­tats de l’abril. Els so­ci­a­lis­tes ca­ta­lans cre­uen que te­nen op­ci­ons de su­perar ERC el 10 de no­vem­bre ara que l’in­de­pen­den­tis­me va més di­vi­dit a les ur­nes des­prés de la ir­rup­ció de la CUP –el par­tit d’Íñi­go Er­re­jón no els pre­o­cu­pa en ex­cés, des­prés de re­ve­lar-se el can­di­dat tri­at per a Bar­ce­lo­na–. Un fet que, su­mat a un Ciu­ta­dans a la bai­xa, aug­men­ta, di­uen, les pos­si­bi­li­tats de Ba­tet.

Du­rant l’ac­te es va sen­tir en­tre el pú­blic un “Amb Ciu­ta­dans, no”, una fra­se con­ver­ti­da en le­ma que el can­di­dat del PSOE va apun­ta­lar. Sánc­hez va re­but­jar qual­se­vol pos­si­bi­li­tat de go­ver­nar amb el par­tit d’Al­bert Ri­ve­ra i tam­bé amb el PP. “Com go­ver­na­rem amb els que pac­ten amb l’ex­tre­ma dre­ta?”, va dir en­tre els aplau­di­ments del pú­blic, i va al·lu­dir fins i tot a la po­lè­mi­ca de Vox amb les Tret­ze Ro­ses –els mi­li­tants que s’es­col­ta­ven Sánc­hez van treu­re car­tells amb els noms de les do­nes as­sas­si­na­des 1939–. La mi­li­tàn­cia so­ci­a­lis­ta a Ca­ta­lu­nya és una de les més re­frac­tà­ri­es al par­tit ta­ron­ja, i ahir Sánc­hez no va vo­ler do­nar lloc a dub­tes en aques­ta qües­tió. L’ob­jec­tiu del PSOE és go­ver­nar en so­li­ta­ri, a la por­tu­gue­sa.

Sánc­hez es­tà con­ven­çut que, des­prés del 10-N, Pa­blo Ca­sa­do i Al­bert Ri­ve­ra can­vi­a­ran d’ac­ti­tud, co­sa que al seu torn de­bi­li­ta­rà les exi­gèn­ci­es de Pa­blo Igle­si­as i fi­nal­ment es po­drà acla­rir la in­ves­ti­du­ra: “No em cap al cap que hi ha­gi par­tits que es per­me­tin el lu­xe de tor­nar a blo­que­jar la for­ma­ció d’un go­vern pro­gres­sis­ta”, va as­se­gu­rar al ma­tí el lí­der del PSOE a Te­le­cin­co. Un nou blo­queig, ad­ver­tei­xen a la Mon­cloa, por­ta­ria a unes ter­ce­res eleccions que nin­gú no es po­dria ima­gi­nar.

En tot cas, Sánc­hez va anun­ci­ar que diu­men­ge vi­nent, al mí­ting que té pre­vist pro­ta­go­nit­zar a Al­cor­cón, re­ve­la­rà un pla an­ti­blo­queig per­què es cons­ti­tu­ei­xi un go­vern “com més avi­at mi­llor”, al desem­bre. Tam­bé que el Par­la­ment es que­di sen­se va­can­ces i es pu­gui apro­var un nou sos­tre de des­pe­sa a co­men­ça­ments del ge­ner, de ma­ne­ra que “du­rant el pri­mer tri­mes­tre” del 2020 es po­gues­sin apro­var uns nous pres­su­pos­tos ge­ne­rals de l’Es­tat. “Pre­sen­ta­ré un pla per vèn­cer el blo­queig i que Es­pa­nya avan­ci”, va as­se­gu­rar Sánc­hez. En aquest ac­te ex­po­sa­rà “da­tes, con­tin­guts i com­pro­mi­sos con­crets”. “Vull que al mes de desem­bre tin­guem un go­vern amb ple­nes capa­ci­tats”, va de­ma­nar.

I es va tor­nar a afer­rar a l’exem­ple del pa­ís veí. “No de­ma­no més que el que s’ha fet a Por­tu­gal”, va re­cla­mar, amb re­fe­rèn­cia al so­ci­a­lis­ta An­tó­nio Cos­ta, que tor­na­rà a go­ver­nar des­prés de gua­nyar les eleccions, amb su­ports ex­terns. “Es­pe­ro no es­tar en fun­ci­ons al desem­bre. No és qües­tió de set­ma­nes; es­pe­ro que qües­tió de di­es. A Por­tu­gal ha es­tat en 48 ho­res”, va con­fi­ar Sánc­hez.

El can­di­dat no es­men­ta a Bar­ce­lo­na el 155, la llei de Se­gu­re­tat Na­ci­o­nal ni els CDR

El pre­si­dent ofe­reix “di­à­leg” dins la le­ga­li­tat i aten­dre les ne­ces­si­tats ur­gents

El di­ri­gent so­ci­a­lis­ta anun­cia un pla an­ti­blo­queig per­què “Es­pa­nya avan­ci”

MANÉ ESPINOSA

Pe­dro Sánc­hez ahir du­rant el mí­ting al Cen­tre de Con­ven­ci­ons del Fò­rum

MANÉ ESPINOSA

El pre­si­dent es­pa­nyol en fun­ci­ons, Pe­dro Sánc­hez, amb Cruz, Ba­tet, Coll­bo­ni i Ice­ta ahir a Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.