Els 400 més rics dels EUA pa­guen menys que la res­ta

La clas­se mit­ja­na abo­na un 24,2% per un 23% els mi­li­o­na­ris

La Vanguardia (Català) - - PORTADA - FRANCESC PEIRÓN No­va York. Cor­res­pon­sal

Per pri­mer cop des­prés de la re­for­ma fis­cal de Trump, els rics dels EUA pa­guen menys im­pos­tos que la res­ta.

La desi­gual­tat so­ci­al con­ti­nua crei­xent als Es­tats Units, mal­grat el que di­gui el pre­si­dent Do­nald Trump. La se­va re­for­ma fis­cal, que ha­via de be­ne­fi­ci­ar la clas­se mit­ja­na i els tre­ba­lla­dors, se­gons va pre­go­nar i pre­go­na, no dei­xa de ser una al­tra de les se­ves “hi­pèr­bo­les”.

Els rics nord-ame­ri­cans van pa­gar el 2018 per pri­me­ra ve­ga­da menys im­pos­tos que la res­ta dels ciu­ta­dans. Ai­xò se sos­pi­ta­va, però ara hi ha pro­ves que ho ava­len.

Fa un temps va as­so­lir fa­ma una de­cla­ra­ció del mul­ti­mi­li­o­na­ri War­ren Buf­fet, cone­gut com “l’ora­cle d’Oma­ha”. Va dir que pa­ga­va menys im­pos­tos que la se­va se­cre­tà­ria grà­ci­es a les bret­xes le­gals i les de­duc­ci­ons que sem­pre be­ne­fi­ci­en els que més te­nen.

El seu co­men­ta­ri, com re­cor­da Da­vid Le­on­hardt en un ar­ti­cle a The New York Ti­mes , va pro­vo­car un de­bat en­ca­mi­nat en aque­lla èpo­ca, so­ta la pre­si­dèn­cia de Ba­rack Oba­ma, a con­vèn­cer els re­pu­bli­cans de la ne­ces­si­tat d’aug­men­tar les càr­re­gues fis­cals als afor­tu­nats da­vant el crei­xent pro­ble­ma d’una bret­xa ca­da cop més pro­fun­da.

Va ser en va, en bo­na part per­què, al mar­ge de ca­sos con­crets, el con­sens en­tre ex­perts va in­di­car que no se cer­ti­fi­ca­va que els rics tin­gues­sin una con­tri­bu­ció me­nor a les ar­ques pú­bli­ques.

Tot i ai­xò, els 400 nord-ame­ri­cans més rics van pa­gar l’any pas­sat per pri­me­ra ve­ga­da menys im­pos­tos, in­clo­ent-hi les obli­ga­ci­ons fe­de­rals, es­ta­tals i lo­cals, que la res­ta de grups.

Les fa­mí­li­es més adi­ne­ra­des van tri­bu­tar un 23%, men­tre que la ta­xa per a la mei­tat in­fe­ri­or de les llars dels Es­tats Units va es­tar més d’un punt per­cen­tu­al per so­bre, en el 24,2%.

Aques­ta re­ve­la­ció for­ma part de l’anàlisi que Em­ma­nu­el Saez i Ga­bri­el Zuck­man, dos eco­no­mis­tes de la Uni­ver­si­tat de Ca­li­fòr­nia a Berker­ley, han in­clòs al seu nou lli­bre, The triumph of in­jus­ti­ce, en què ana­lit­zen l’evo­lu­ció dels im­pos­tos als Es­tats Units. En el seu tre­ball han cons­tru­ït una ba­se de da­des his­tò­ri­ca que ras­tre­ja els pa­ga­ments de ta­xes en tot l’es­pec­tre d’in­gres­sos des del 1913, quan va co­men­çar el sis­te­ma fe­de­ral d’im­pos­tos.

Ha­ver ar­ri­bat a aques­ta no­va fi­ta es deu a du­es ra­ons, se­gons con­clo­uen al seu tre­ball: la re­ta­lla­da d’im­pos­tos fir­ma­da per Trump el 2017 i l’aug­ment a llarg ter­mi­ni de l’eva­sió fis­cal tant per part de les cor­po­ra­ci­ons com dels in­di­vi­dus.

En la se­va in­da­ga­ció, i en con­trast amb el suc­ce­ït el 2018, Saez i Zuck­man as­se­nya­len que els 400 més rics pa­ga­ven el 1980 uns im­pos­tos efec­tius del 47%, bas­tant in­fe­ri­ors al 56% del 1960 o el mà­xim del 70% el 1950. En can­vi, els im­pos­tos mit­jans de la res­ta han pa­tit pe­ti­tes va­ri­a­ci­ons en dè­ca­des.

Aque­lles cai­gu­des tan pro­nun­ci­a­des es de­uen que tant la ta­xa d’im­pos­tos so­bre la ren­da com l’im­post so­bre el pa­tri­mo­ni han min­vat, i els im­pos­tos cor­po­ra­tius s’han des­plo­mat. A l’al­tre cos­tat, la clas­se mit­ja­na i les llars po­bres no es be­ne­fi­ci­en d’aquests fac­tors, ja que ara abo­nen més im­pos­tos per les nò­mi­nes del que fe­ien abans.

El lli­bre, que es pu­bli­ca­rà la set­ma­na vi­nent, apa­reix en un mo­ment en què s’ha re­o­bert la dis­cus­sió so­bre els im­pos­tos es­pe­ci­als als mi­li­o­na­ris, a par­tir d’una de­ter­mi­na­da xi­fra de guanys. As­pi­rants de­mò­cra­tes en la cur­sa elec­to­ral a les pre­si­den­ci­als del 2020, com els se­na­dors Ber­nie San­ders i Eli­za­beth War­ren, fan ban­de­ra de la ta­xa als rics per afron­tar la des­pe­sa que su­po­sa­ria la sa­ni­tat uni­ver­sal.

Per Saez i Zuck­man, po­sar el fo­cus en els ul­tra­mi­li­o­na­ris és ne­ces­sa­ri per­què con­tro­len una part des­pro­por­ci­o­na­da de la ri­que­sa de la na­ció. Aques­tes 400 fa­mí­li­es te­nen més que el 60% in­fe­ri­or de les llars. Un 0,1% té més que el 80%. I ai­xò no és un es­lò­gan.

PER PRI­ME­RA VE­GA­DA L’es­tu­di de dos eco­no­mis­tes de Berke­ley re­ve­la una ano­ma­lia inè­di­ta

SCOTT MORGAN / REU­TERS

El mag­nat War­ren Buf­fett va dir: “Els rics hem de pa­gar més”

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.