La sen­sa­ció d’in­se­gu­re­tat s’es­cam­pa a Bar­ce­lo­na

Prop de la mei­tat dels bar­ce­lo­nins con­si­de­ren que aquest úl­tim any la ciu­tat ha em­pit­jo­rat

La Vanguardia (Català) - - PORTADA - RAÚL MONTILLA

Els pro­ble­mes d’in­se­gu­re­tat en­cap­ça­len el ràn­quing del ma­cro­son­deig de l’Ajun­ta­ment en gai­re­bé tots els bar­ris de la ciu­tat.

La in­se­gu­re­tat és el gran pro­ble­ma de Bar­ce­lo­na en con­junt, però tam­bé el de la ma­jo­ria dels bar­ris de la ciu­tat. Al­menys ai­xò és el que pen­sen els ciu­ta­dans que hi vi­uen, se­gons es des­prèn de l’úl­ti­ma En­ques­ta de Ser­veis Mu­ni­ci­pals, el ma­cro­son­deig de l’Ajun­ta­ment ela­bo­rat a par­tir de 6.000 en­tre­vis­tes que es va pre­sen­tar ahir. Es trac­ta d’un es­tu­di que se­gueix la ten­dèn­cia dels úl­tims ba­rò­me­tres mu­ni­ci­pals, el del ge­ner i el del juny, que ja van iden­ti­fi­car la in­se­gu­re­tat com el prin­ci­pal pro­ble­ma de la ca­pi­tal catalana. L’en­ques­ta tam­bé con­fir­ma una ten­dèn­cia ne­ga­ti­va: ca­da ve­ga­da hi ha més ciu­ta­dans que pen­sen que aquest úl­tim any Bar­ce­lo­na ha em­pit­jo­rat. Ho pen­sen prop de la mei­tat dels en­ques­tats. I ai­xò que el tre­ball de camp es va fer en­tre el 22 de ge­ner i el 9 d’abril, abans que Bar­ce­lo­na vis­qués un es­tiu agi­tat per una llar­ga crò­ni­ca de suc­ces­sos.

“Cal te­nir en comp­te que el tre­ball de camp es va fer abans de les eleccions, en un con­text po­lí­tic di­fe­rent”, va ma­ti­sar el re­gi­dor de Pre­si­dèn­cia, Jordi Mar­tí, que es va re­fe­rir des d’una al­tra òp­ti­ca a les da­tes de l’en­ques­ta. El re­gi­dor, de to­tes ma­ne­res, va as­se­gu­rar que no hi ha ha­gut sor­pre­ses. “Són da­des que qua­dren molt amb el que ha anat pas­sant i amb l’evo­lu­ció dels de­lic­tes de la ciu­tat”, va ma­ni­fes­tar. “Però és di­fí­cil va­lo­rar una en­ques­ta que es­tà fo­ra de temps”, va subrat­llar. “Més que el nú­me­ro u, cal veu­re quins pro­ble­mes es man­te­nen en el temps”, va afe­gir.

La in­se­gu­re­tat, amb un 17,1% de les res­pos­tes, des­ban­ca com a prin­ci­pal pro­ble­ma de Bar­ce­lo­na l’ac­cés a l’ha­bi­tat­ge (12,2%), que es man­té al se­gon lloc des­prés d’un li­de­rat­ge que va acon­se­guir el 2018 i que no te­nia des del 2006, en ple­na bom­bo­lla im­mo­bi­li­à­ria.

La in­se­gu­re­tat pas­sa de quar­ta a pri­me­ra po­si­ció, un li­de­rat que no ocu­pa­va en aquest ma­cro­son­deig des del 2011.

Tam­bé des­ta­ca el fet que la in­se­gu­re­tat ciutadana si­gui el prin­ci­pal pro­ble­ma de Bar­ce­lo­na quan es pre­gun­ta als en­ques­tats so­bre el seu bar­ri, ai­xí com que ho si­gui en la ma­jo­ria de les zo­nes de

Les di­fi­cul­tats per ac­ce­dir a un ha­bi­tat­ge es man­te­nen en se­go­na po­si­ció

El ma­cro­son­deig, amb 6.000 en­tre­vis­tes, es va fer abans de les eleccions mu­ni­ci­pals

la ciu­tat i que, a més a més, en di­ver­sos ca­sos el per­cen­tat­ge de res­pos­tes en aquest sen­tit su­perin àm­pli­a­ment un 20%.

Aques­ta si­tu­a­ció es do­na als bar­ris de Sant Pe­re, San­ta Ca­te­ri­na i la Ri­be­ra, on iden­ti­fi­quen la in­se­gu­re­tat com a prin­ci­pal pro­ble­ma un 59,7% dels en­ques­tats, o del Ra­val, on el per­cen­tat­ge és d’un 37,6% (la mit­ja­na del dis­tric­te de Ciu­tat Ve­lla és d’un 41%). Però tam­bé des­ta­quen al­tres zo­nes de Bar­ce­lo­na, com la Tri­ni­tat Ve­lla, Ba­ró de Vi­ver i el Bon Pas­tor, amb un per­cen­tat­ge de res­pos­tes en aquest sen­tit d’un 39,1%; el Po­ble Sec, amb un 28,7%; la Gui­ne­ue­ta, Ver­dun i la Pros­pe­ri­tat, amb un 28,5%, o els bar­ris de la Vall d’He­bron, amb un 26,9%.

Més enllà de la in­se­gu­re­tat o de l’ac­cés a l’ha­bi­tat­ge –el prin­ci­pal pro­ble­ma a la Vi­la de Grà­cia pels ve­ïns–, els bar­ce­lo­nins en­ques­tats iden­ti­fi­quen com les se­ves al­tres grans pre­o­cu­pa­ci­ons, mal­més grat que ja allu­nya­des de les du­es pri­me­res, el tràn­sit (6,0%), la con­ta­mi­na­ció i el me­di am­bi­ent (5,9%) o la ne­te­ja (5,8%). En si­se­na po­si­ció apa­reix el tu­ris­me (5,2%), quan el 2017 va ir­rom­pre com a prin­ci­pal pro­ble­ma amb un per­cen­tat­ge d’un 15,6%.

Can­vi­en els prin­ci­pals pro­ble­mes, però l’en­ques­ta sí que con­fir­ma la ten­dèn­cia que va co­men­çar l’any pas­sat so­bre el de­te­ri­o­ra­ment de l’opi­nió res­pec­te de l’evo­lu­ció de la ciu­tat: un 44,9% dels en­tre­vis­tats pen­sen que aquest úl­tim any Bar­ce­lo­na ha em­pit­jo­rat, quan el 2018 aques­ta pro­por­ció de ju­di­cis ne­ga­tius era d’un 37,9%, i el 2017, d’un 30,1%. Con­trà­ri­a­ment, un 32,4% opi­nen que ha mi­llo­rat –el 2018 el per­cen­tat­ge era d’un 34,8%–, i un 19,5%, que es­tà igual (l’any pas­sat era d’un 23%).

Cu­ri­o­sa­ment, mal­grat aques­ta ten­dèn­cia, un 62,6% dels ciu­ta­dans con­si­de­ren que Bar­ce­lo­na mi­llo­ra­rà, men­tre que un 21,1% pen­sen que em­pit­jo­ra­rà. A l’en­ques­ta de l’any pas­sat hi ha­via op­ti­mis­me que a la que es va pre­sen­tar ahir (63,4%), mal­grat que el per­cen­tat­ge ac­tu­al dels que pen­sen que la ciu­tat mi­llo­ra­rà és el se­gon més alt dels úl­tims 15 anys.

La sa­tis­fac­ció de viu­re a Bar­ce­lo­na es man­té amb un no­ta­ble, amb un 7,7 (una dè­ci­ma per so­ta de l’any pas­sat).

La no­ta que els ciu­ta­dans po­sen a la gestió de l’Ajun­ta­ment tam­bé es res­sent d’una en­ques­ta amb unes da­des ob­jec­ti­ves que di­fí­cil­ment es po­den in­ter­pre­tar com a po­si­ti­ves. Hi ha un pe­tit càs­tig con­tra la gestió de l’al­cal­des­sa Ada Co­lau a l’úl­tim tram del seu man­dat. Mal­grat que el Con­sis­to­ri ob­té un 6,2, una no­ta que no­més s’ha su­pe­rat sis ve­ga­des des del 1998, és tres dè­ci­mes més bai­xa que el 2018. És la pri­me­ra ve­ga­da que cau en re­la­ció amb l’any an­te­ri­or des que Ada Co­lau és al­cal­des­sa. “Con­ti­nua sent una bo­na no­ta”, va apun­tar Mar­tí. El re­gi­dor va as­se­nya­lar que fins i tot s’es­pe­ra­va, te­nint en comp­te el con­text de l’en­ques­ta, una no­ta pit­jor.

L’Ajun­ta­ment con­ti­nua te­nint més bo­na no­ta que la Ge­ne­ra­li­tat (5,5, bai­xa du­es dè­ci­mes) i que el Go­vern cen­tral, que ob­té un 4,2, tot i que pu­ja set dè­ci­mes res­pec­te de l’any pas­sat i és la no­ta més al­ta des del 2011.

L’en­ques­ta tam­bé ava­lua un to­tal de 26 ser­veis mu­ni­ci­pals, co­sa que ex­pli­ca el nom. Se­guint la ten­dèn­cia de tot el son­deig, des­ta­ca el des­cens de la va­lo­ra­ció de la se­gu­re­tat ciutadana, que dis­mi­nu­eix la puntuació en 0,8 punts i se si­tua en un 5,5 de no­ta mit­ja­na. La Gu­àr­dia Ur­ba­na ob­té un 6,1, tres dè­ci­mes menys que l’any pas­sat.

Els ser­veis més ben va­lo­rats tor­nen a ser els bombers, amb un 8,1, i les bi­bli­o­te­ques, amb un 7,9, se­guits de prop pels cen­tres cí­vics (7,6) i els mer­cats mu­ni­ci­pals (7,5). Amb tot, un únic ser­vei mi­llo­ra no­ta res­pec­te de l’any pas­sat, el Bi­cing, que pu­ja mig punt i ob­té un 6,7 (els usu­a­ris li do­nen un 7,9).

La in­qui­e­tud per la in­se­gu­re­tat ar­ri­ba a la Vall d’He­bron, Nou Bar­ris o el Po­ble Sec

Pre­o­cu­pa­ció pel tràn­sit, el me­di am­bi­ent, la ne­te­ja o el tu­ris­me

ANA JI­MÉ­NEZ

El pro­ble­ma. La in­se­gu­re­tat, con­cen­tra­da so­bre­tot a Ciu­tat Ve­lla, tor­na a apa­rèi­xer a la llis­ta ne­gra d’una en­ques­ta mu­ni­ci­pal

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.