San­ti­a­go Can­te­ra

Pri­or del Va­lle de los Ca­í­dos

La Vanguardia (Català) - - LA SEGONA - JUAN CARLOS MERINO

Can­te­ra con­ti­nua re­sis­tint-se al tras­llat de les res­tes de Fran­co. El pri­or va re­me­tre ahir una car­ta al Go­vern en la qual co­mu­ni­ca –subrat­llat i amb ne­gre­ta– que no au­to­rit­za­rà l’ac­cés a la ba­sí­li­ca per dur a ter­me l’ex­hu­ma­ció.

“Ja es­tà tot pre­pa­rat”, con­fir­men a la Mon­cloa. La vi­ce­pre­si­den­ta del Go­vern cen­tral, Car­men Cal­vo, va pre­si­dir ahir la reu­nió set­ma­nal de la co­mis­sió ge­ne­ral de se­cre­ta­ris d’Es­tat i sots­se­cre­ta­ris per per­fi­lar les qües­ti­ons que de­mà es pre­sen­ta­ran per a l’apro­va­ció al Con­sell de Mi­nis­tres, en­tre les quals es va tor­nar a po­sar a so­bre de la tau­la el tan­ca­ment de­fi­ni­tiu de l’ex­pe­di­ent ad­mi­nis­tra­tiu amb el tras­llat de­fi­ni­tiu de les res­tes de Fran­cis­co Fran­co des del Va­lle de los Ca­í­dos fins al ce­men­ti­ri de Min­gor­ru­bio, a El Par­do.

El Con­sell de Mi­nis­tres de de­mà, per tant, ja po­dria po­sar da­ta a l’ope­ra­ció d’ex­hu­ma­ció i rein­hu­ma­ció del dic­ta­dor. No­més fal­ta que el Tri­bu­nal Su­prem (TS) re­sol­gui ai­xe­car, pro­ba­ble­ment avui, la sus­pen­sió cau­te­lar que va im­po­sar da­vant els tres úl­tims re­cur­sos in­ter­po­sats per la co­mu­ni­tat bene­dic­ti­na del Va­lle de los Ca­í­dos, l’as­so­ci­a­ció per a la se­va de­fen­sa i la Fun­da­ció Fran­co.

La de­ci­sió fi­nal per ac­ti­var l’ope­ra­ció, en tot cas, cor­res­pon­drà a Pe­dro Sánc­hez, que, si fins ara no­més con­fi­a­va a po­der exe­cu­tar el tras­llat abans que ar­ren­qui la cam­pa­nya elec­to­ral del 10-N, per po­der com­plir el seu com­pro­mís, mal­grat que amb més d’un any de re­tard, ahir va con­fir­mar que se­rà “qües­tió de di­es”.

A la Mon­cloa ad­ver­ti­en ahir que des­prés de la sen­tèn­cia del TS que va ava­lar l’ex­hu­ma­ció i el tras­llat de les res­tes de Fran­co se­gons l’acord del Con­sell de Mi­nis­tres del març, i amb els acla­ri­ments que ahir va fer el ma­teix tri­bu­nal als nets del dic­ta­dor, da­vant l’opo­si­ció del pri­or de la ba­sí­li­ca del Va­lle de los Ca­í­dos, San­ti­a­go Can­te­ra, i del jut­ge José Yusy –“La sen­tèn­cia és clara”–, ja hi ha “tot el ca­mí net”. No­més fal­ta­ria, en es­pe­ra del que avui re­sol­gui el TS, po­sar da­ta al tras­llat. Amb l’as­sis­tèn­cia de la fa­mí­lia del dic­ta­dor si ho vol, amb dis­cre­ció i res­pec­te, i sen­se “mun­tar un circ”, com sem­pre ha de­fen­sat el Go­vern cen­tral.

A l’úl­ti­ma opo­si­ció del pri­or de la ba­sí­li­ca, trans­me­sa per car­ta a Cal­vo, va tor­nar a res­pon­dre ahir el Va­ti­cà, que va rei­te­rar que “no s’opo­sa a l’ex­hu­ma­ció de Fran­co si ho de­ci­dei­xen les au­to­ri­tats com­pe­tents”, se­gons in­for­ma An­na Buj. És el ma­teix que ja van dir fa temps a Cal­vo, a tra­vés del car­de­nal Pi­e­tro Pa­ro­lin, se­cre­ta­ri d’Es­tat de la San­ta Seu.

Al­guns qua­dres de la Mon­cloa dub­ten que l’ope­ra­ció pu­gui te­nir efec­tes elec­to­rals da­vant el 10-N, però di­ri­gents ter­ri­to­ri­als del

“És qües­tió de di­es”, diu Sánc­hez des­prés de l’aval del Su­prem i amb el vis­ti­plau que ahir va rei­te­rar el Va­ti­cà

PSOE cre­uen, de to­tes ma­ne­res, que l’ex­hu­ma­ció de Fran­co “se­rà un ele­ment mo­bi­lit­za­dor per a to­ta l’es­quer­ra” da­vant la ci­ta amb les ur­nes.

Sánc­hez, en tot cas, ho por­ta a col·la­ció en tots els seus mí­tings. Ahir a la nit tam­bé a Bar­ce­lo­na, on el lí­der del PSOE va as­se­gu­rar en­tre grans aplau­di­ments que “ex­hu­mar el dic­ta­dor i po­sar fi al seu mau­so­leu en­gran­di­rà la ja per si ma­tei­xa gran de­mo­crà­cia es­pa­nyo­la”.

JERO MORALES / EFE

Gu­a­di­a­na (Ba­da­joz) va re­ti­rar ahir l’es­cut i una pla­ca fran­quis­tes

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.