Ca­pi­ta­lis­me d’amics

La Vanguardia (Català) - - LA SEGONA - Mà­rius Ca­rol Di­rec­tor

War­ren Buf­fet, que és el ter­cer ho­me més ric del pla­ne­ta –se li cal­cu­la una for­tu­na de 87.000 mi­li­ons de dò­lars–, es va quei­xar en una en­tre­vis­ta a The Gu­ar­di­an, con­ce­di­da poc abans que Trump ar­ri­bés al po­der, que pa­ga­va menys im­pos­tos que qual­se­vol de les per­so­nes de la se­va plan­ti­lla, in­clo­sa la se­va se­cre­tà­ria. No era una

bou­ta­de, si­nó una re­a­li­tat fà­cil­ment com­pro­va­ble. De fet, ho de­mos­tra­ria poc des­prés: la mit­ja­na dels seus tre­ba­lla­dors pa­ga­ven el 32,9% i ell co­tit­za­va un 17,7% pels seus in­gres­sos. Buf­fet va vo­ler ex­pli­car al món que el sis­te­ma fis­cal dels Es­tats Units era in­just, en­ca­ra que el que no va acla­rir és que els seus ne­go­cis fi­nan­cers es­ta­ven es­truc­tu­rats de tal ma­ne­ra que una part del que gua­nya­va no fi­gu­ra­va clas­si­fi­cat com a in­gres­sos. Doncs bé, amb Do­nald Trump aques­tes di­fe­rèn­ci­es no s’han re­du­ït, al con­tra­ri, mal­grat que en cam­pa­nya va anun­ci­ar que la se­va re­for­ma fis­cal be­ne­fi­ci­a­ria la clas­se mit­ja­na i els tre­ba­lla­dors.

La re­a­li­tat és que les desi­gual­tats so­ci­als con­ti­nu­en crei­xent al pa­ís i els rics dels Es­tats Units van pa­gar el 2018, per pri­me­ra ve­ga­da, menys im­pos­tos que la res­ta dels ciu­ta­dans. Sem­bla una bro­ma, però no ho és. Com va es­criu­re el no­vel·lis­ta nor­da­me­ri­cà Pe­ter De Vri­es a la dè­ca­da dels vui­tan­ta: “Els rics no són com nos­al­tres, pa­guen menys”. Qu­a­ran­ta anys des­prés, hem des­co­bert que pa­guen molt menys a Hi­sen­da, la qual co­sa ha de sig­ni­fi­car que se­gu­ra­ment són molt més di­fe­rents que la res­ta. Com si ha­gues­sin ar­ri­bat de Ve­nus.

Se­gons ex­pli­ca en la se­va crò­ni­ca el cor­res­pon­sal del di­a­ri a No­va York, el lli­bre The triumph of in­jus­ti­ce, de dos emi­nents eco­no­mis­tes de la uni­ver­si­tat de Berke­ley, po­sa de ma­ni­fest que les fa­mí­li­es més adi­ne­ra­des van abo­nar al fisc un punt menys que els més po­bres. Els ex­perts han ras­tre­jat da­des des del 1913 i han des­co­bert que la in­jus­tí­cia ha tri­om­fat de­fi­ni­ti­va­ment.

Trump, l’ho­me que pre­su­mia de cri­ti­car l’es­ta­blish­ment des de la dre­ta, s’hi va em­pa­rar tan avi­at va ar­ri­bar a la Ca­sa Blan­ca. I ja al po­der ha afa­vo­rit el ca­pi­ta­lis­me d’amics

(crony ca­pi­ta­lism) abans que la igual­tat

d’opor­tu­ni­tats.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.