Agres­si­ons a pe­ri­o­dis­tes

La Vanguardia (Català) - - LA SEGONA -

L’as­so­ci­a­ció de pe­ri­o­dis­tes par­la­men­ta­ris Col·lec­tiu Ciu­ta­de­lla va im­pul­sar ahir una se­gu­da als pas­sa­dis­sos del Par­la­ment per pro­tes­tar da­vant les re­pe­ti­des agres­si­ons i ve­xa­ci­ons que han pa­tit els pro­fes­si­o­nals dels mit­jans de co­mu­ni­ca­ció en ma­ni­fes­ta­ci­ons, con­cen­tra­ci­ons i ac­tes de ca­ràc­ter po­lí­tic de qual­se­vol ín­do­le o sig­ne po­lí­tic. La se­gu­re­tat dels pro­fes­si­o­nals ga­ran­teix la lli­ber­tat de prem­sa, però en els úl­tims anys a Ca­ta­lu­nya s’han anat pro­duint epi­so­dis re­prot­xa­bles. Per­què els pe­ri­o­dis­tes pu­guin tre­ba­llar sen­se im­pe­di­ments és ne­ces­sà­ria la col·la­bo­ra­ció de tot­hom, in­clo­sa la dels re­pre­sen­tants po­lí­tics, que, més enllà de con­dem­nar qual­se­vol agres­sió, hau­ri­en de fer pe­da­go­gia prè­via per­què no es pro­du­ei­xin si­tu­a­ci­ons des­a­gra­da­bles. El pe­ri­o­dis­me re­que­reix tam­bé una im­pli­ca­ció més gran de la clas­se política. Pro­pi­ci­ar un bon cli­ma és bà­sic, co­sa que, per exem­ple, en re­cents ses­si­ons par­la­men­tà­ri­es no s’ha pro­du­ït. Els po­lí­tics, com a re­pre­sen­tants dels ciu­ta­dans, n’hau­ri­en de do­nar exem­ple.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.