Abo­nats po­sant-hi el coll

La Vanguardia (Català) - - LA SEGONA -

Ce­le­brar els 20 anys de la re­o­ber­tu­ra del Li­ceu amb una nit de ga­la i

pho­to­call va su­po­sar aques­ta set­ma­na una mag­ní­fi­ca opor­tu­ni­tat per agrair a me­ce­nes, pa­trons i be­ne­fac­tors del Gran Te­a­tre la se­va ge­ne­ro­si­tat amb la cul­tu­ra. I tam­bé per con­vi­dar gent del món cul­tu­ral que en gran ma­ne­ra no sol gau­dir del gè­ne­re ope­rís­tic. Cre­ar nous pú­blics és un man­tra ne­ces­sa­ri, no no­més en pla­ces eco­nò­mi­ca­ment poc en­for­ti­des, com la de Bar­ce­lo­na, si­nó a tots els co­li­seus lí­rics eu­ro­peus. I en aquest sen­tit, tant la pro­duc­ció molt vi­su­al de Turandot i la se­va emo­ci­o­nant par­ti­tu­ra de Puc­ci­ni com la il·lu­sió ge­ne­ral que es viu per les du­es dè­ca­des del Li­ceu de Tots van con­ta­gi­ar una eu­fò­ria que ra­ra­ment es veu pels pas­sa­dis­sos del te­a­tre de la Ram­bla. No obs­tant ai­xò, els qui es van sen­tir ex­clo­sos d’aques­ta mag­na ce­le­bra­ció –no­més per a con­vi­dats– van ser els ma­tei­xos abo­nats del te­a­tre, que han aguan­tat con­tra vent i ma­rea la cri­si eco­nò­mi­ca i la pu­ja­da de preus sen­se dei­xar de ser fi­dels a la ins­ti­tu­ció. Sens dub­te el te­a­tre tro­ba­rà la ma­ne­ra de com­pen­sar-los i ce­le­brar amb ells aques­ta efe­mè­ri­de de tots.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.