Els kurds ja mi­ren a Da­masc

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIO­NAL -

La re­gió kur­da de Sí­ria ins­ta­va ahir Mos­cou a exer­cir de “ga­rant” en un pro­cés de “di­à­leg” amb Da­masc. L’aban­do­na­ment dels Es­tats Units es­tà obli­gant el PKK –i la se­va fi­li­al si­ri­a­na YPG– a re­ac­ti­var la se­va ali­an­ça de dè­ca­des amb el rè­gim ba­a­sis­ta. El Mi­nis­te­ri d’Ex­te­ri­ors si­rià ani­ma que “els fills des­en­ca­mi­nats tor­nin a la nos­tre llar”, amb re­fe­rèn­cia a les mi­lí­ci­es fins abans-d’ahir “tra­ï­do­res”. I Bai­xar al-As­sad es de­cla­ra dis­po­sat a “con­tra­res­tar l’agres­sió tur­ca i les se­ves am­bi­ci­ons ex­pan­si­o­nis­tes per tots els mit­jans le­gí­tims”. En­front dels F-16 bom­bar­de­jant a pla­er, l’YPG exi­gia ahir la cre­a­ció d’una zo­na d’ex­clu­sió aè­ria, com la que va cre­ar el Kur­dis­tan ira­quià. Però ho­res abans tre­ia els seus a core­jar “una so­la Sí­ria”. La co­ber­tu­ra aè­ria rus­sa pas­sa pel ca­mí de Da­masc.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.