“Te­nim por, la gent ja no sap on anar”, de­nun­cia la po­bla­ció

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIO­NAL - Te­he­ran. Ser­vei es­pe­ci­al

“Te­nim por, però hem de­ci­dit que­dar-nos a Ko­ba­ne”, ex­pli­ca­va ahir a tra­vés del te­lè­fon en Des­tan, un kurd de 28 anys que va veu­re la se­va vi­da trans­for­ma­da des del 2013, quan una gran part de la po­bla­ció que ha­bi­ta el nord-est de Sí­ria es va sen­tir ame­na­ça­da per l’avanç de di­fe­rents grups, pri­mer al­gu­nes fac­ci­ons de l’Exèr­cit Lliure de Sí­ria i Al-Nus­ra i des­prés les for­ces de l’Es­tat Is­là­mic.

“Ja hem pa­tit molt, crè­iem que tot ha­via aca­bat i ara ens to­ca tor­nar a viu­re ai­xò”, con­fes­sa­va aquest jo­ve que ha­via tro­bat fei­na en la po­bla­ció de Ran al Ayn, on ahir l’exèr­cit turc va llan­çar forts atacs tant ae­ris i com d’ar­ti­lle­ria. En les imat­ges que ar­ri­ba­ven des del lloc es po­dia veu­re la po­bla­ció aban­do­nant una al­tra ve­ga­da la ciu­tat amb els pocs es­tris que po­di­en car­re­gar als seus cot­xes.

Aques­ta po­bla­ció ja ha­via que­dat de­ser­ta al 2013, quan es va con­ver­tir en el front de ba­ta­lla. “El que la gent obli­da és que els kurds no són els únics ha­bi­tants d’aques­ta zo­na. Aquí vi­vim àrabs, as­si­ris i turc­mans, i la gent ja no sap on anar, no sap què pas­sa­rà amb ells i ni què se­rà del seu fu­tur”, ex­pli­ca­va ahir per te­lè­fon, abans del co­men­ça­ment de l’ofen­si­va, Nis­rin Ab­du­llah, co­man­dan­ta i por­ta­veu de l’YPJ, la ver­sió fe­me­ni­na de la fac­ció kur­da de l’YPG.

Nis­rin Ab­du­llah re­cor­da­va que un dels grans te­mors de la po­bla­ció és que es re­pe­tei­xi el que va pas­sar a la po­bla­ció kur­da d’Afrin, a la pro­vín­cia d’Alep, que dos anys en­re­re va viu­re una si­tu­a­ció si­mi­lar. Les for­ces tur­ques, amb aju­da de grups re­bels pro­pers a Anka­ra, van pren­dre el con­trol d’aques­ta re­gió: van pro­vo­car el des­pla­ça­ment de més de 100.000 per­so­nes i se’ls acu­sa de co­me­tre de­se­nes d’abu­sos que in­clo­ï­en des­a­pa­ri­ci­ons i as­sas­si­nats.

“Tots sa­bem que pre­te­nen un can­vi de po­bla­ció i per ai­xò bus­quen por­tar a aques­ta re­gió al­menys dos mi­li­ons de re­fu­gi­ats si­ri­ans”, diu Nis­rin Ab­du­llah, que re­cor­da que les SDF ha­vi­en po­sat més d’11.000 morts en la llui­ta con­tra l’Es­tat Is­là­mic. “I ara la res­pos­ta és aques­ta”, pre­ci­sa­va la co­man­dan­ta, que pre­sa­gi­a­va que la guerra po­dria ser molt llar­ga.

En Dijwan, un de tants jo­ves kurds que fa el ser­vei mi­li­tar a l’YPG –com ma­nen les re­gles im­po­sa­des per aques­ta or­ga­nit­za­ció–, as­se­gu­ra­va des d’una de les po­si­ci­ons al llarg de la fron­te­ra que no ha­via cap al­tra op­ció que llui­tar con­tra les for­ces tur­ques, els seus grups ali­ats i l’Es­tat Is­là­mic. “Ai­xò és una ven­jan­ça. No vo­len eli­mi­nar un grup, vo­len eli­mi­nar tots els kurds”, va as­se­gu­rar aquest ho­me de 25 anys que creu que, si els EUA acon­se­guei­xen con­cer­tar una zo­na lliure d’avi­a­ció, les for­ces ter­res­tres tur­ques no po­dran pas­sar a Sí­ria.

“Però tot és molt con­fús”, va es­criu­re di­ver­ses ve­ga­des a tra­vés de mis­sat­ges en què re­pe­tia els ma­tei­xos clams que una dot­ze­na de per­so­nes més con­sul­ta­des a tra­vés d’apli­ca­ci­ons mò­bils. “Te­nim por, no sa­bem què fer”, re­pe­ti­en des de di­fe­rents re­gi­ons del nord-est de Sí­ria, in­clo­sos Qa­mish­lo i De­rek, que tam­bé van ser ata­ca­des ahir a la tar­da.

AWAKENING / GETTY

Nis­rin Ab­du­llah

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.